Osnovy k otázkám

22. června 2010 v 15:48 | Darkened |  Maturitní otázky ze základů společenských věd
10. Monoteistická náboženství.
 1. Judaismus. - Tóra, Talmud, proč jsou pronásledováni, 1. smlouva - Abrahám obětoval Izáka, obřízka; 2. smlouva - Mojžíš, Desatero; aškenázové, sefardini, chasidi, sionismus, holocaust, shoah, bar micva, bat micva, šabat, slavní Židé.
 2. Křesťanství. - Ježíš Kristus, Desatero, 7 svátostí, evangelisté, Petr + Pavel, 313 Edikt milánský, koncily, hierarchie (papež - encyklika, pontifikát; kardinálové, biskupové, kněží, laikové), mnišské řády (trojslib, klášterní, apoštolní, sekulární), Jan Pavel II., dělení (římskokatolické, ortodoxní - bez hierarchie, autokefální systém, dělení kostela, protestantismus - luteráni, kalvinisté, anglikáni, ostatní - Mormoni, Jehovisté,…).
 3. Islám. - Mohamed (umma), sunnité x šíité, pilíře islámu (1 Bůh, modlitba 5x denně, dávání almužny, půst, pouť do Mekky), Korán (114 súr), šaría.
11. Podstata náboženství, výrazná světová náboženství.
 1. Podstata náboženství.
 2. Hinduismus. - karma, dharma, reinkarnace, samsara, brahma (duše světa), átman (duše každého jedince), Mahátma Gándhí, avatar (10 avatar Višnua - Krišna), Védy, Bhagavadgíta, Hare Kršna, trimúrti, kasty.
 3. Buddhismus. - Čtyři pravdy, Osmerá ušlechtilá stezka (symbol dharmačakra), Siddhártha Gautama, sangha = společenství mnichů, směry (hínajána, mahájána, lámaismus, zen).
 4. Taoismus. - Lao C´, tao, jin a jang.
 5. Konfucianismus. - Konfucius, Čína.
12. Etika jednotlivce a společnosti.
 1. Úvod. - pojetí, co to je, profesní morálka.
 2. Sokrates (daimonion), Platón (ctnosti a neřesti), Aristoteles (Etika Nikomachova), Stoicismus, Hédonismus, Křesťanství (Tomáš Akvinský), machiavellismus, komunismus (dobré je to, co je dobré pro většinu), existencialismus (smrt vybízí k odpovědnosti), Immanuel Kant.
 3. Mravnost, morálka, svědomí (skrupulózní, střední, laxní).
13. Soukromé právo.
 1. Úvod. (přirozené právo, pozitivní právo, šaría; Zásady: rovnost před zákonem, neznalost neomlouvá, presumpce neviny; platnost a účinnost právního předpisu - vacatio legis, právní vztahy: účastníci, obsah, předmět; právní řád: Zákonné předpisy: 1. ústavní zákon, 2. zákonné předpisy; Podzákonné předpisy: 3. Vládní nařízení, 4. Vyhlášky ministrů, 5. Vyhlášky obcí apod.)
 2. Občanské právo
a) Věcné právo - věci.
b) Závazkové (obligační) právo. - dlužník věřitel, dluh, pohledávka. Věci (Hmotné - movité, nemovité, Nehmotné).
c) Právo vlastnické "sousedské" - dědické právo (ze zákona, podle závěti - neopomenutelní dědicové, zůstavitel, důvody vydědění), právo duševního vlastnictví, spoluvlastnictví. Druhy pojmenovaných smluv: Kupní (katastr nemovitostí, předkupní právo, právo zpětné koupě, výhrada vlastnictví, záruka), Směnná, Darovací, O dílo, Spotřebitelská (dodavatel a spotřebitel), Půjčka a výpůjčka, Nájemní.
 1. Rodinné právo - manželství (překážky, matrika, zánik), náhradní výchova dětí (osvojení = adopce, poručenství, pěstounství), vyživovací povinnost.
 2. Obchodní právo - podnikání, oprávnění podnikatelé, konkurence (nedbalá soutěž), obchodní společnosti (vznik - společenskou smlouvou, zakladatelskou listinou; název, typ, předmět podnikání, jméno a bydliště; zrušení). Druhy obchodních společností - veřejná obchodní společnost (min. 2 osoby), komanditní (min. 5000 vklad), s.r.o. (max. 50 osob, 200 000 vklad), a.s. (akcionář, dividenda, valná hromada, představenstvo).
 3. Pracovní právo - pracovní smlouva (datum nástupu, místo výkonu, druh práce; plná/kratší prac. doba, doba určitá/neurčitá).
14. Veřejné právo.
 1. Úvod. (přirozené právo, pozitivní právo, šaría; Zásady: rovnost před zákonem, neznalost neomlouvá, presumpce neviny; platnost a účinnost právního předpisu - vacatio legis, právní vztahy: účastníci, obsah, předmět; právní řád: Zákonné předpisy: 1. ústavní zákon, 2. zákonné předpisy; Podzákonné předpisy: 3. Vládní nařízení, 4. Vyhlášky ministrů, 5. Vyhlášky obcí apod.)
 2. Trestní právo.
a) Hmotné. - Skutková podstata, účastníci trestného činu (pachatel, organizátor, návodce, pomocník), druhy trestů, 12 disciplín trestných činů. Trestní odpovědnost. 5 podmínek vylučujících trestnost (nutná obrana, krajní nouze, nedostatečný věk, nepříčetnost, oprávněné použití zbraně).
b) Procesní. - Stíhání, práva obviněného (nevypovídat, obhájce), přestupky a sankce za přestupek.
3. Správní právo. (Obec, Město, Statutární město, Hlavní město Praha, intravilán, extravilán, obecní volby, krajské volby).
4. Ústavní právo.
15. Ústavní vývoj na našem území.
 1. Základní dělení: psané/nepsané, původní/přenesené, demokratické/oktrojované, flexivní/rigidní.
 2. Ústavní vývoj na našem území.
a) Rakouské ústavy.
b) Prozatímní ústava (Meissner) → Ústavní listina ČSR - My, národ československý, prezident (kontrasignace, 2x7 let, rozpustit parlament, suspenzivní veto), Národní shromáždění (Senát 150, PS 300).
c) 2. republika Česko-Slovensko → Protektorát (Emil Hácha), Benešovy Dekrety, ústavní restituce.
d) 1946 volby → KSČ, Gottwald, demise 12 ministrů, Beneš abdikace → prezidentem Gottwald → 1948 Ústava 9. května (My, lid československý…)
e) 1960 Ústava ČSSR - prezident na 5 let, Vedoucí silou ve státě je KSČ, prezident té doby Novotný, znak ČSSR, právně platí až do 1992.
f) 1. změna - 1968 ČSSR federativním státem, 2. změna - 1990 ČSFR do názvu, nápis Pravda vítězí latinsky.
g) 1992 - ODS (Klaus), HZDS (Mečiar) - rozpad, Havel abdikace → 1. 1. 1993 nové ústavy.
3. Ústava ČR. - My, občané české republiky…
a) Co není zakázáno, můžeš dělat, nesmíš být zbaven státního občanství.
b) Státní symboly ČR.
c) Zákonodárná moc - Senát (81), Poslanecká sněmovna (200), ústavní změny, přijetí zákonů, schopnost usnášet se, podpis zákona, interpelace.
d) Exekutiva - Vláda. Prezident - volba prezidenta, pravomoci prezidenta.
e) Jurisdikce. - Ústavní soud. Vrchní soud. Nejvyšší správní soud.
f) ČNB, územní samospráva (stát, kraj, obec).
g) Listina základních práv a svobod.
16. Proces evropské integrace.
 1. Francie (Robert Schuman) + Německo (Jean Monet) → 1950 ESUO (Francie, Německo, Itálie, BENELUX)
 2. 1957 - Římské smlouvy - EHS, EURATOM.
 3. 1973 - vstup VB, Irsko, Dánsko.
 4. 1979 - 1. volby do Evropského parlamentu.
 5. 1981 Řecko, 1986 Španělsko, Portugalsko, 1995 Rakousko, Švédsko, Finsko.
 6. 1985 Schengen
 7. 1992 Maastricht → EU.
 8. 1999, 2002 EURO.
 9. 1. 5. 2004 "největší rozšíření".
 10. 2007 - Rumunsko, Bulharsko.
 11. Lisabonská smlouva.
 12. EU - Aj, Fj, předsednictví Španělsko → Belgie.
 13. Češi: Vladimír Špidla, Karel Kovanda, Marie Bohatá, Štefan Fűle.
 14. Orgány. - Evropský parlament (Štrasburk), Evropská komise (Brusel), Evropská rada, Rada EU (Brusel, Lucemburk, předsednictví), EHS, EURATOM, Evropský soudní dvůr (Lucemburk), Evropská investiční banka, Hospodářský a sociální výbor.
 15. Symboly.
 16. Eurooptimismus x Euroskepticismus.
 17. Klady a zápory vstupu do EU.
17. Mezinárodní organizace.
 1. NATO.
a) ZEU, Berlínská krize → 4. 4. 1949 - Washington - NATO, 1952 + Řecko, Turecko, vstup 1955 SRN → vznik VS. 1982 + Španělsko.
b) 1989 - co s NATO?
c) 12. 3. 2003 - Partnerství pro mír → + ČR, Maďarsko, Polsko.
d) 11. 9. 2001 - poprvé zaktivizován 5. článek smlouvy.
e) 2003 - summit v Madridu → IFOR, SFOR, KFOR.
f) 2004 - + Estonsko, Lotyšsko, Litva, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko.
g) Severoatlantická rada (Jaap de Sloop Scheffer, Brusel), 28 členů.
2. OSN.
a) 1899 Haag, 1919 * Společenství národů.
b) 1945 - San Francisco - Charta OSN.
c) Valné shromáždění, Sekretariát, ECOSOC (HRC, UNICEF, WFP), Poručenská rada, Mezinárodní soudní dvůr (+ mezinárodní soudní tribunály).
d) Rada bezpečnosti (sankce, bojkot, embargo; vojenský zásah / mírová mise / pozorovatelská mise).
e) Členství (mezinárodní subjektivita), činnost, cíle. Jazyky (AJ, FJ, RJ, ŠJ, čínština, arabština), rezoluce.
18. Pravice a levice. Volby jako demokratický mechanismus.
1. Levice X Pravice.
2. Politické spektrum ČR.
· KSČM - Vojtěch Filip
· ČSSD - Jiří Paroubek
· SPOZ - Miloš Zeman
· Strana zelených - Ondřej Liška
· KDU-ČSL - Cyril Svoboda
· VV - Radek John
· ODS - Petr Nečas
· TOP 09 - Karel Schwarzenberg
3. Politické spektrum USA.
4. Poměrný systém. - koaliční vlády, malé strany, spravedlivější, PS
5. Většinový systém. - relativní, absolutní, Senát
6. Volby v ČR
19. Totalita a demokracie
 1. Totalita pravicová a levicová - příklady, rozdíly, shodné rysy.
 2. Fašismus, nacismus.
 3. Komunismus. - Karibský komunismus, maoismus, KLDR, bývalé státy SSSR (rysy demokracie i totality - Ázebájdžán,…)
 4. Rysy demokracie.
 5. Demokracie - přímá a nepřímá, prezidentská a parlamentní.
20. Stát, politické doktríny a ideologie.
 1. Vznik - náboženský, patriarchální, merenský, smluvní.
 2. Znaky státu - území, občané, státní aparát, ozbrojená moc, mezinárodní právní subjektivita, státní občanství (národnost - individuální, příslušnost).
 3. Formy státu - diktatura, demokracie (parlamentní, kancléřská, prezidentská), monarchie (království, knížectví, vévodství, císařství, sulfanát, šejkanát), republika, teokracie.
 4. Dělení států podle uspořádání - unitární, federativní, konfederace. Diktatura X totalita X demokracie.
 5. Politická strana - program, min. 1000 členů, příjmy, výdaje, v evidenci ministerstva vnitra,…
 6. Politické doktríny a ideologie - liberalismus, republikáni, konzervatismus, "Nová pravice", socialismus a komunismus, fašismus (vysokých, středních, nízkých vrstev), nacionalismus, rasismus, rasismus (apartheid, genocida, pogrom, sionismus), anarchismus, feminismus, environmentalismus.
21. Základní ekonomické pojmy.
 1. Oikos, nomos, makro, mikro, dělení, vztah k ostatním vědám.
 2. Potřeby (hmotné/nehmotné, zbytné/nezbytné, jednotlivce/kolektivu) a statky (hmotné/nehmotné, volné/ekonomické, spotřební/kapitálové).
 3. Ekonomický koloběh. (výroba, rozdělování, směna, spotřeba)
 4. Ekonomický cyklus. (expanze, vrchol, krize, dno)
 5. Ekonomické sektory.
 6. Ekonomické systémy. (zvykový → příkazový → tržní → sociální)
 7. Ekonomické teorie. (merkantilismus, malthusiánství, klasická - liberální škola, marxismus, keynesiánství, monetarismus = neoliberalismus)
22. Kritéria výkonnosti ekonomiky.
 1. HDP x HNP.
 2. Inflace - spotřebitelský koš, mírná, pádivá, hyper, deflace, tažená N/P, inflační spirála, pozitiva, negativa.
 3. Nezaměstnanost - dobrovolná / nedobrovolná, cyklická / frikční / strukturální / sezonní, úřad práce, nezaměstnanost EU (nejvíc Španělsko, Lotyšsko, nejméně Nizozemsko).
 4. Saldo - import / export.
 5. Státní rozpočet - schodkový/vyrovnaný/přebytkový, zákon o státním rozpočtu, r. provizorium, výdaje, příjmy.
23. Tržní mechanismus.
 1. Trh. (práce, zboží a služeb, finanční)
 2. Podmínky tržní ekonomiky. - konkurence (monopol, oligopol, monopolistická, pravá), ceny (dumpingová cena), soukromé vlastnictví.
 3. Nabídka a poptávka. - co je ovlivňuje.
 4. Vznik a podstata peněz. - barter, elektrony (Egypt), statéry (Keltové), bankocetle (bankovky, státovky), dnešní peníze - neplnohodnotné s vynuceným oběhem. 1939 Němci umělý kurz marka:koruna - 1:10. 1953 komunistická měnová reforma.
 5. Funkce peněz - platidlo, oběživo, funkce pokladu, míra hodnoty.
 6. Druhy peněz - mince, papírové, depozitní.
 7. Banky a bankovní soustava. - jednoúrovňová soustava (jedna banka, pojišťovna, spořitelna) → 1991 dvouúrovňová.
 8. Funkce ČNB. - emisní funkce, devizová činnost (devalvace, revalvace), bankovní dohled, banka bank.
 9. Komerční banky. - pasivní služby (účet termínovaný x netermínovaný), aktivní služby (podle času - krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé; podle potřeby - spotřebitelské, hypoteční, investiční)
 10. Cenné papíry - dluhopisy, akcie, směnky, šeky.
 11. Přechod české ekonomiky k tržnímu hospodářství - dvouúrovňový bankovní systém, nové zákony, konkurence, konvertibilita, liberalizace cen, změna struktury výroby, daňový systém, privatizace (malá, velká - 2 kola, investiční fondy, kupónová knížka), restituce.
24. Sociologie jako věda, základní sociologické pojmy.
 1. Sociologie, vztah k ostatním vědám, socius = druh, societas = společnost, sociolog - metoda výzkumu. S. agentury v ČR (STEM, Factum Invenio, Centrum pro výzkum veřejného mínění).
 2. Disciplíny.
 3. Pojmy. - Socializace. Resocializace. Socializační činitelé. Fáze socializace (napodobování, hra → resocializace).
 4. Sociální stratifikace. (horizontální, vertikální, sociální mobilita, systémy: Marx - otrokářský, stavovský, třídní; kastovní).
 1. Dějiny sociologie.
  • August Comte - Kurzem pozitivní filosofie (síly ve společnosti - statické - úřady, ideje, dynamické - vývoj společnosti - teologická, metafyzická, pozitivní).
  • I. období. (velkých teorií) - Herbert Spencer (sociologismus), Karl Marx (teorie třídního boje, cykličnost dějin), Emil Durkheim (průkopník kvantitativního výzkumu, věda sociálních faktech), Vilfredo Pareto (fašismus, teorie elit - sdružují se v korporacích - svazcích - fascis, kritika demokracie), Max Weber (věda o sociálním jednání, byrokracie), Georg Simmel (peníze ve společnost, móda, společenský konflikt)
  • II. období - meziválečné - přesun do USA → praxe.
  • III. období - poválečné, sociometrie (sociogram), konflikt ve společnosti, sexuální chování lidí (Alfred Kinsley).
  • Česká sociologie - TGM (sebevražda, teorie demokracie, politiky), Eduard Beneš (politika), Miroslav Petrusek, J. L. Fischer, J. Král.
6. Sociologický výzkum - Vymezení otázky, vytvoření hypotézy, sběr dat a jejich analýza, zpracování a kontrola, závěrečná zpráva.
7. Kvantitativní x Kvalitativní výzkum. Explorace (dojde s k pojmům a hypotézám) → konfirmace (potvrzení hypotézy).
8. Metody výzkumu. - Zúčastněné pozorování, přehledové studie (anketa), interview, historická analýza, experiment, biografie, deníky, konverzační aktivita (i video k pozorování neverbální komunikace), průzkum (kvótní výběr, panelové řešení, případové studie), sociometrie, sociodrama.
25. Místo člověka ve společnosti.
 1. Sociální skupiny. - cíle, zájmy, vazby, speciální komunikace, role,…
 2. Dělení sociálních skupin. - malé/velké, formální/neformální, primární/sekundární, vnitřní/vnější, trvalé/přechodné, otevřené/uzavřené.
 3. Dav. - Gustav Le Bon. Miroslav Petrusek - davy jsou sociálně strukturované/ nezákonné/náhodné. V umění - Válka s mloky, Smrt je mým řemeslem, Bílá nemoc, Hooligans.
 4. Sociometrie, sociogram.
 5. Sociální role (skupinové, individuální, krátkodobé, dlouhodobé, vnucené). Křížení rolí.
 6. Globální problémy lidstva. Globalizace (svět se zmenšuje rozvojem technologií, zvětšuje rozdíly mezi bohatými a chudými zeměmi apod.).
26. Psychologie jako věda, její disciplíny.
 1. Psýché, logos, vnější stav organismu, vnitřní stav organismu (prožívání - vědomé, nevědomé; procesy poznávací, citové, snahové). Úkol psychologie, vztah k ostatním vědám.
 2. Psychologické disciplíny.
  • Základní. - Obecná, osobnosti, vývojová, fyziologická, sociální, psychopatologie, srovnávací, dějiny.
  • Speciální. - Zoopsychologie, diferenční, psycholingvistika, farmakopsychologie, psychometrie.
  • Aplikované. - pedagogická, klinická, poradenská, forenzní, zdraví, sportu, práce, reklamy, vojenství, umění.
27. Psychologické směry.
 1. Experimentální psychologie - Wilhelm Wundt.
 2. Ruská reflexologie. - I. Sečenov, I. P. Pavlov. Reflex (receptor → CNS → efektor; podmíněný, nepodmíněný).
 3. Behaviorismus. - John B. Watson. Stimul → reakce.
 4. Neobehaviorismus. - E. Toman. Působení pudu a dědičnosti.
 5. Kognitivní psychologie. - Jerome Bruner. Uvnitř člověka.
 6. Hlubinná psychologie. - Sigmund Freud - psychoanalýza, mentální ledovec (vědomí, nevědomí), psychika (id, ego, superego), sex a sny, stadia života (orální, anální, genitální), sexuální pud (libido) X destruktivní pud, Oidipův / Elektřin komplex.
 7. Analytická psychologie. - Karel Gustav Jung - archetypy (introvert x extrovert, mudrc x Hyde x dítě, matka x konkubína)
 8. Individuální psychologie. - Alfred Adler - pud k moci.
 9. Humanistická psychologie. - autentické sebevyjadřování, autostylizace.
28. Psychické procesy.
 1. Pozornost. - úmyslná (zaměřenost, soustředěnost), neúmyslná (roztěkanost), Plató efekt.
 2. Paměť. - dlouhodobá x krátkodobá, pozitivní funkce zapomínání, vštípení → uchování → vybavení. Herman Ebbinghaus. Typy - mechanická, slovně logická, vizuální, citová, prostorová, motorická.
 3. Učení - jak se učit, jak ne. Motivace → poznávání → ověření → výkon.
 4. City - základní (líbí/nelíbí), vyšší (estetické, etické, intelektuální, manuální). Vlastnosti (subjektivní, spontánní, předmětné, přenosné, ambivalentní, polární).
 5. Zvláštní city (emoce) - afekt (projevy), nálada, vášeň.
 6. Vůle a volní vlastnosti (zásadovost, odpovědnost, vytrvalost,…)
 7. Smyslové poznání. - senzus, analyzátory, smysly, počitek, vjem, čivost, vnímání, představa, fantazie, imaginace, klamy, halucinace, sny (spánek - NREM, REM, bdění).
 8. Rozumové poznání. - racio. Myšlení - konkrétní, abstraktní. Brainstorming. Pojem → soud → úsudek. Myšlenkové operace (syntéza, indukce, dedukce, komparace, konkretizace,…).
29. Teorie osobnosti.
 1. Osobnost - individuální, zděděné + získané + charakter + inteligence + temperament + dynamika.
 2. Inteligence - inteligenční test - Alfred Binet, William Stern (IQ).
 3. Emoční inteligence - Howard Gardner.
 4. Temperament - Galenos - flegmatik, melancholik (slabé typy), cholerik, sangvinik (silné typy).
 5. Jung - obecné typy: introvert x extrovert. Funkční typy: myslivý, citový, vnímavý, intuitivní.
 6. Kretschmerova typologie - Pyknik, astenik, atletik.
 7. Spranglerova typologie - typ teoretický, ekonomický, estetický, politický, náboženský.
 8. Hans Jürgen Eysenck - jak učení ovlivňuje osobnost.
30. Náročné životní situace, psychosomatická onemocnění, teorie komunikace.
 1. Frustrace (drobné, významné, existenciální). Rosenzweig.
 2. Maslow - hierarchie potřeb (biologické, sociální, motivační, estetické, etické).
 3. Reakce na frustraci - agrese, kompenzace, bagatelizace, regrese, apatie, projekce.
 4. Deprivace - citová, činnostní, senzomotorická.
 5. Stres - eustres x distres. Stresory.
 6. Psychosomatická onemocnění. - Vysoký tlak, astma, trávicí systém, akné, nádory.
 7. Duševní choroby.
· Neurózy - tiky, fobie, hysterie, skleslost, nespavost,…
· Psychózy - onemocnění mozku, alkoholické (delirium tremens), schizofrenie,
traumata, senilní demence, maniodepresivita,…
8. Asertivita - rysy, chyby v komunikaci, typy konfliktů (vnitřní, vnější), řešení konfliktů (agrese, kompromis, dohoda).
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama