Osnovy k maturitním otázkám 11 - 20

22. června 2010 v 15:58 | Darkened |  Maturitní otázky z dějepisu
11. Velké zeměpisné objevy, předkolumbovská Amerika
 1. Příčiny, předpoklady.
 2. Cesty do Indie - Portugalsko - Jindřich mořeplavec, Bartolomeo Diaz (mys Bouře → mys Dobré naděje), Vasco da Gama (kolem J Afriky do Indie)
 3. 2. cesta do Indie - Kryštof Kolumbus 1492 (Bahamy, Pinta, Nina, Santa Maria)
 4. Španělsko x Portugalsko - 1. koloniální válka, smlouva v Tordesillas
 5. Španělé na Filipínách → smlouva v Zaragoze
 6. Amerigo Vespucci (Itálie)
 7. Vasco Balboa (Španělsko) - Tichý oceán
 8. Fernando Magalhães - 1519 - 1522 cesta kolem světa
 9. Nizozemsko - Indonésie (Jáva - Batávie, Janszoon)
 10. Anglie - Francis Drake, Sir Walter Raleigh, S Amerika (Virginia,1621 1. úroda kukuřice), Asie - Východoindická společnost
 11. Francie - S Amerika, Jacques Cartier - Kanada
 12. Důsledky - hospodářské (cenová revoluce, faktorský systém, obchod do trojúhelníku,…), politické, kulturní
 13. Předkolumbovská Amerika (Inuité, Kečuové, Ajovové Mayové, Aztékové, Inkové,…)
12. Evropa v letech 1492 - 1618
 1. Reformace - John Wycliffe, Jan Hus, Martin Luther (1517 - 95 tezí Wittenberg, 1524-1526 - německá selská válka - Tomáš Műntzer), Jan Kalvín (1536 - Basilej - smysl života práce, podnikání), Ulrich Zwingli
 2. Nekatolíci v českých zemích (novoutrakvisté, staroutrakvisté, Jednota bratrská, novokřtěnci = habáni)
 3. Katolická reforma (tridentský koncil, 1540 jezuité - Ignác z Loyoly)
 4. Evangelíci X Katolíci, 1582 Řehoř XIII. gregoriánský kalendář (Čechy 1584)
 5. Vzestup Habsburků. - Johanna Šílená ∞ Filip Sličný Habsburský → Ferdinand ∞ Anna Jagellonská, Karel I. (= Karel V. SŘŘ)
 6. Španělsko. - 16. stol. "španělský zlatý věk" - Karel I., Filip II., inkvizice, koloniální velmoc, hospodářský rozvrat, bitva u Lepanta x Turecko, 1588 La Manche - † Armada
 7. Nizozemí. - 17 drobných států, kalvínství, Filip II. - x 1566 Vilém Oranžský → 1572 nizozemská revoluce → Spojené provincie nizozemské X španělské Nizozemí.
 8. Anglie - 1485 Jindřich VII. Tudor → Jindřich VIII. (Kateřina Aragonská → Marie Katolická + 1534 anglikánská církev, Anna Boleynová → Alžběta, Jana Seymour → Edward, Anna Klévská, Kateřina Howard, Kateřina Paarová), Edward IV., Marie Krvavá, Alžběta.
 9. Francie - Hugenoti x katolíci (Vassa). Kateřina Medicejská → Markéta z Valois ∞ Jindřich Navarrský (1598 edikt nantský) → 24. 8. 1572 bartolomějská noc. Ludvík XIII. (kardinál Richelieu).
 10. Rusko. - Vasilij III., Ivan IV. Hrozný (samoděržaví, x bojarům, opričníci), Boris Godunov (za Fjodora).
 11. Osmanská říše. - ohroženi Habsburky, 1529 obléhání Vídně, dobyt Budín.
 12. Raně polský stát. - Zikmund II. August (1569 vznik lublinské unie), Zikmund III. Vasa, 16. /17. stol. války se Švédy, náboženská tolerance.
 13. Kultura - renesance, manýrismus, G. Brunno, Tycho de Brahe, Jan Kepler, Galileo Galilei, Thomas More, Shakespeare, Cervantes.
13. Třicetiletá válka, anglická revoluce
 1. České země před třicetiletou válkou - Ferdinand II. Štýrský, Fridrich Falcký, 8. 11. 1620 bitva na Bílé hoře → Ferdinand II. (21. 6. 1621 - poprava 27 českých pánů, misionáři, násilná rekatolizace, mimořádné soudy, zabírání majetku, 1627 Obnovené zřízení zemské)
 2. Třicetiletá válka - důvody, Hubsburkové - Katolická liga X Protestantská unie + Nizozemí, Sasko, Dánsko, Švédsko, Francie
I. 1618 - 1623 - Čechy, protestantská koalice (Dánsko) X Albrecht z Valdštejna
II. 1630 - 1635 - Švédsko (Gustav II. Adolf) X Albrecht z Valdštejna - 1632 bitva u Lűtzenu, Sasové k Habsburkům
III. 1635 - 1648 - Francie (Richelieu) X Habsburkové, Švédové - Olomouc, bitva u Jankova, Praha → 1648 Vestfálský mír → důsledky mocenské a sociální
3. Jakub I. (Stuartovec, absolutismus, mimořádné daně), Karel I. (x Irsko, Skotsko, období krátkého parlamentu, období dlouhého parlamentu)
4. Občanská válka (1642 - 1648) - Karel I. + Kavalíři X parlament + Oliver Cromwell - bitva u Marston Moore, 1645 bitva u Naseby → independenti x presbyteriáni → RUMP → 1649 republika, 1653 lordem protektorem, 1660 obnovení monarchie
5. Bredská deklarace 1660 - Karel II.
14. Evropa v letech 1648 - 1789
 1. Evropa po 30leté válce.
 2. Osvícenství.
 3. Francie - Ludvík XIV. (Anna Rakouská - kardinál Mazarine, absolutismus, Jean-Baptiste Colbert - merkantilismus, 1685 zrušen edikt nantský, zisk Nizozemí, Alsaska, boj o španělské dědictví - Filip z Anjou - Utrechtský mír)
 4. Rusko - Alexej Michajlovič (Ukrajina), Petr I. Veliký (Petrohrad, reformy, merkantilismus, Severní válka → přístup k Baltskému moři), Alžběta, Petr III., Kateřina II. Veliká (gubernie, školy, zbrojní manufaktury)
 5. Anglie - Karel II. (1660 Bredská deklarace, 1666 požár Londýn, 1679 Habeas Corpus Act), Jakub II. (∞ Marie Modenská, 1688 Slavná revoluce), Vilém III. (∞ Marie Stuartovna, 1689 Listina práv, toryové x whigové), Anna (1707 + Skotsko), Hannoverská dynastie (Jiří I. - Robert Walpole, Jiří II. - ztráta Ameriky, Jiří III. - zisk Kanady)
 6. Prusko - Fridrich I., Fridrich II. Veliký
 7. Války o rakouské dědictví - 1. slezská válka (Prusové do Slezska, Karel Albrecht Bavorský králem, Vratislavský mír), 2. slezská válka (Prusové do Čech, Drážďanský mír), boje v Itálii, Nizozemí, 1748 - mír v Cáchách
 8. Sedmiletá válka (1756 - 1763) - 3. slezská válka, revoluce aliancí (Francie + Rakousko), Hubertsburgský mír, Pařížský mír
 9. Polsko - Czartoryčtí x Potočtí, Stanislav II. August, 1772 1. dělení Polska, 1773 2. dělení Polska, Tadeáš Kosciuszko → 1775 3. dělení Polska → zánik.
 10. Baroko. - Christopher Wren, Scarlatti, Rubens, Tizian, Bach, Rembrandt.
15. Habsburské soustátí a české země v letech 1648 - 1700
 1. Posílení absolutismu, centralizace, rekatolizace, problémy s Turky.
 2. Leopold I. - Turci až k Vídni (Kara Mustafa) → protiturecká koalice (Evžen Savojský) → 1699 mír s Turky v Karlovicích. Spory s Uhry - povstání Imre Thököly → prešovská jatka, drancování → povstání František Rákoczi II., 1711 Szatmárský mír, války o španělské dědictví.
 3. Josef I. - války o španělské dědictví.
 4. Karel VI. - 1713 Pragmatická sankce, manufaktury, chodské povstání (Jan Sladký Kozina)
 5. Marie Terezie. - osvícenský absolutismus, válka o rakouské dědictví, slezské války, sedmiletá válka (1756 Prusové poraženi v bitvě u Kolína).
- reformy: změna verbování, daňový systém, Tereziánský katastr (rustikál, dominikál), povinná školní docházka (6-12, triviální školy, hlavní školy, gymnázia, industriální školy, univerzity), 1775 robotní patent, robota → peněžní renta, centralizace - Vídeň, vznik úřednického aparátu, odstranění mučení (nový zákoník), manufaktury, silnice, zrušen jezuitský řád, jednotné míry a váhy, zrušení vnitřních cel, 1775 robotní patent.
 1. Josef II. - 1781 toleranční patent, rušení klášterů, 1. 11. 1781 zrušeno nevolnictví, vznik magistrátů, první občanský zákoník, zrušen trest smrti, daňové zrovnoprávnění poddanského a šlechtického majetku.
 2. Leopold II. - zrušení daňové reformy Josefa II.
 3. Obyvatelstvo českých zemí - 1775 povstání na náchodském panství - Chlumec nad Cidlinou.
 4. Baroko v Čechách - Dientzenhoferovi - chrám sv. Mikuláše v Praze, Ferdinand Maxmilián Brokof (sochy na Karlově mostě), Matyáš Bernard Braun (Kuks), Adam Michna z Otradovic, Bedřich Briedel (Co Bůh? Člověk?)
16. Osvícenství, vznik USA, Velká francouzská revoluce, Napoleonské války
 1. Osvícenství.
 2. Vznik USA. - situace VB, osidlování S Ameriky, vykořisťování → 1773 Boston Tea Party, 1. panamerický kongres → 1775-1783 válka → 2. panamerický kongres → 4. 7. 1776 Prohlášení nezávislosti → 1777 bitva u Saratogy, 1781 bitva u Yorktownu, 1787 Ústava (George Washington), vztahy s Indiány (Andrew Jackson).
 1. Velká francouzská revoluce.
- Předrevoluční Francie. - Ludvík XVI., Marie Antoinetta, 3 stavy, daňová reforma (Turgot, Colonn, Necker) → generální stavy → abé Sieyes - Národní shromáždění → 17. 7. 1789 pád Bastily → uznání králem, heslo, vlajka, národní gardy (La Fayette); Deklarace práv člověka a občana → král do Versailles.
- Konstituční monarchie. - NS → Ústavodárné národní shromáždění, politické kluby (kordileři; jakobíni - Mirabeau x Robespierre), řešení finanční krize, král internace, 3. 9. 1791 Ústava → Zákonodárné shromáždění, preventivní válka → 1792 převrat příznivců republiky → Národní konvent.
- Republika a jakobínský teror. - 1793 poprava, girondisté x jakobíni, vnitřní nepřítel, vnější nepřítel, Výbor pro veřejné blaho, kult Nejvyšší osobnosti, nový kalendář, branná povinnost, hospodářská krize (zákon o všeobecném maximu) → 1794 převrat termidorský.
- Direktorium. - překonání krize hospodářství, dílčí mír s Rakouskem a Pruskem, potlačení pokusů o převrat, tažení do Egypta, sesterské republiky.
- Konzulát. - Napoleonův občanský zákoník, Napoleon doživotní konzul, 1804 císařem.
- Napoleonovo císařství. - 2x ženatý, "šlechta schopných", "Velká armáda", Rýnský spolek, kontinentální blokáda → gerila, tažení do Ruska, 1813 - bitva u Lipska (tří národů) → Elba, 1805 - bitva u Slavkova (Francie, Rusko, SŘŘ).
- Vídeňský kongres - restaurace Bourbonů, stodenní císařství → 1815 bitva u Waterloo → ostrov sv. Heleny.
- Přehled orgánů: generální stavy → Národní shromáždění → Ústavodárné národní shromáždění → Národní konvent → Direktorium → 3 konzulové → císařství.
4. Dědictví francouzské revoluce.
5. Německý spolek - 35 monarchií + 4 svobodná města - pomoc při napadení, celní spolek.
6. Svatá aliance - Rusko (Alexandr I.), Prusko (Fridrich Vilém III.), Rakousko (František I.) - společná politika k udržení politického a sociálního pořádku.
7. Klasicismus, empír, romantismus, biedermeier.
17. Evropa a svět v letech 1815 - 1848, revoluce 1848/1849
 1. Průmyslová revoluce - důsledky, parní stroj James Watt, parní lokomotiva George Stephenson (Stockholm - Darlington), paroloď Robert Fulton, liberalismus.
 2. Revoluce 1848/1849 - odklon od feudalismu, ne v Rusku a VB, příčiny (politické, hospodářské, národnostní - svůj stát / sjednocení)
 3. Francie - Ludvík XVIII., konstituční monarchie → Karel X. → 1830 červencová revoluce → Ludvík Filip Orleánský → republikánská a bonapartistická povstání, stabilizace → 1848 neúroda, požadavek práv - únorová revoluce - 2. republika, Ústavodárné národní shromáždění → červencové povstání dělnictva - Ludvík Napoleon Bonaparte → 1852 2. císařství (cukr a bič).
 4. Rusko - † Alexandr I. → 1825 povstání děkabristů v Petrohradu - neúspěch → Mikuláš I.
 5. Vznik Belgie - Vídeňský kongres - Nizozemské království → 1830 jih povstání (Belgie) → konference v Londýně → 1830 vznik Belgie (Leopold I.).
 6. Vznik Řecka - Balkán pod nadvládou Turků, pronikání Ruska, masakr na ostrově Chios → vlna solidarity (VB, Francie, Rusko) - bitva u Navarina, rusko-turecká válka → 1830 Řecko (Ota Bavorský Wittelsbach).
 7. Polsko - 1795 zánik Polska - Rusko (Mikuláš I.) → 1830 povstání ve Varšavě, zbavení Mikuláše koruny → potlačeno, utužení absolutismu.
 8. Habsburská monarchie - Františkovsko-metternichovský absolutismus (František I., kancléř Metternich) → Ferdinand I. Dobrotivý (Státní rada - strýc arcivévoda Ludvík, Metternich, Antonín Kolovrat) → nespokojenost.
 9. Povstání v Habsburské monarchii.
- mnohonárodnostní stát
- povstání Vídeň → odvolán Metternich, občanská práva, zrušení cenzury → oktrojovaná ústava → povstání → císař útěk → Svatováclavský výbor - Petice → Kabinetní list → zřízení Národního výboru, sněm ve Frankfurtu
- Slovanský sjezd → výbouch v Praze (Windischgrätz) → císař odmítá požadavky → spory s německou menšinou.
- Vídeň - říšský sněm - zrušení poddanství a roboty 7. 9. 1848
- Uhry - Velké Uhersko (podpora vídeňské vlády) X Chorvaté (podpora vídeňských demokratů) → povstání ve Vídni → potlačeno, Ferdinand I. abdikuje → František Josef I., absolutismus
 1. Německo - 1848 povstání Berlín → Frankfurtský sněm (Velkoněmecká X Maloněmecká koncepce, ústavní monarchie X federativní republika) → maloněmecká, monarchie - nabídka Fridrichu Vilémovi - odmítá → potlačeno.
 2. Itálie - odstranit bídu, politická práva, Bourboni + Habsburkové → král Karel Albert (Cavour) - bitva u Custozy, u Navarry (vítěz Rakousko) → Mladí Itálie (Mazzini, Garibaldi) - Římská republika → potlačí Francie, risorgimento.
18. Rakousko a české země v letech 1849 - 1914
 1. Výsledky revoluce.
 2. Alexandr Bach - absolutismus, liberální hospodářství.
 3. František Josef I. (∞ Sisi)
 4. Oslabení Rakouska 1851 Itálií.
 5. Říjnový diplom → zemský sněm, říšská rada.
 6. Uhersko → Předlitavsko, Zalitavsko.
 7. Prosincová ústava.
 8. Liberálové - rozvoj → krach vídeňské burzy → konzervativci (Taafe - majetkový cenzus) → demise.
 9. České země - trialismus, fundamentálky → pasivní politika - Národní strana (Palacký, Rieger), Národní strana svobodomyslná (Grégrovi, Sladkovský).
 10. Drobečková / aktivní politika (80. léta) - Streyemayerova jazyková nařízení, rozdělení KU.
 11. Punktace.
 12. Další strany - Sociálně demokratická, Agrární, Křesťansko sociální, Národně sociální, Realisté.
 13. Rozdělení voličů podle majetku, posílení levice (kvůli zřízení 5. kurie). - 1896 - všeobecné volební právo, 1906 - všeobecné rovné volební právo. Volební kurie (= majetkové třídy).
 14. Rakousko ve sporech - Balkán → Berlínský kongres → zisk Bosny a Hercegoviny na 30 let → anexe bez referenda.
 15. Tomáš Garrigue Masaryk. - 1877 spory o rukopisy, hilsneriáda.
19. Evropa a svět v letech 1849 - 1914
 1. Viktorie - "babička Evropy", liberálové (Gladstone), konzervativci (Disraeli), vznik odborů → labour party, Indie - císařovnou, Čína - opiové války - vítěz, Honkong, + Austrálie, Nový Zéland, Filipíny,…
 2. Krymská válka (1853 - 1856) - Rusko X Osmani (VB, Francie, Sardinie) → Pařížský mír.
 3. Prusko - rakouská válka. → 1866 bitva u Sadové → emžská depeše → bitva u Sedanu → 1871 ve Versailles německé císařství.
 4. Francie - Napoleon III. (zajat u Sedanu) → 3. republika → povstání Pařížské komuny - "krvavý týden" → potlačeno, ústava, marseilleisa.
 5. Itálie - Rakousko X Viktor Emanuel (+ Camillo Cavour) + Napoleon III. → zisk Lombardie. Giuseppe Garibaldi - zisk Neapole, Sicílie → král Viktor Emanuel, zisk Benátska, Říma, papež dostává Vatikán.
 6. Imperialismus, kolonialismus. - Búrské války (Nizozemí x VB), korunní kolonie x dominia.
 7. USA - konflikt s Mexikem (Kalifornie, Texas, Nové Mexiko), spor o otroctví - 1860 Abraham Linoln → Konfederace (1861 - secese, Jefferson Davis, Richmond) → S (generál Grant) x J (generál Lee), námořní blokáda, emancipační proklamace 1863 → bitva u Gettysburgu, dobyt Richmond (1865).
 8. Rusko posledních Romanovců - Mikuláš I. (prohra na Krymu), Alexandr II. (reformy), Alexandr III. (+ Francie Dohoda, náboženský útlak - hl. Polsko), Mikuláš II. (zisk Mandžuska → Rusko-Japonská válka, "hladové demonstrace" → krvavá neděle → 1905 1. ruská revoluce → Carský manifest, státní duma, bolševici x menševici; Stolypin - obilnice Evropy, zavražděn, vláda silné ruky).
 9. Svět před 1. sv. v. - technický pokrok, kapitalismus → 3. internacionála, sionismus
 10. Válka na Balkáně → Berlínský kongres → Bosna a Hercegovina R-U (pak anexe → Černá ruka), vznik Srbsko, Rumunsko, Černá Hora, Bulharsko; Německo + R-U - Dvojspolek (+ Itálie).
 11. Konflikty - Marocká krize (Německo x Francie - vítěz), Čína x Japonsko, Rusko x Japonsko, Balkánské války → Osmané definitivně poraženi → 2. balkánská válka - Bulharsko poraženo → k Trojspolku, Faššódská krize (VB x Francie → VB + Francie - srdečná dohoda X Německo).
20. První světová válka, Rusko v letech 1917 - 1918, Česká politika v letech 1914 - 1918
 1. 28. 6. 1914 sarajevský atentát → vyhlašování války → zapojování zemí.
 2. Z fronta (bitva na řece Marně), V fronta (Mazurská jezera - Hindenburg), J fronta, italská fronta.
 3. 1915 - bitva u Ypres, obsazená území (Ukrajina, Bukovina, část Běloruska, Litva)
 4. Vstup: 1914 Turecko, 1915 - Itálie.
 5. Rok 1916 - boj o Verdun → ofenziva na řece Sommě, vstup Rumunska.
 6. Rok 1917 - Dohoda vítězí v S Africe, na Blízkém východě, vstup USA.
 7. 1917 ruská revoluce - prozatimní vláda → 7. 11. Petrohrad bolševici → brestlitevský mír.
 8. Revoluce ve dvojspolku → 11. 11. 1918 příměří s Němci.
 9. Výsledky - nové státy, svržení monarchií, společnost národu, Versailleská mírová konference ("rada tří" - George, Wilson, Clemenceau), Malá dohoda, Washingtonská mírová konference, význam USA.
 10. ČSR - úřednická diktatura → Kramář, Rašín zatčeni, TGM - Národní komitét, Beneš - Československá národní rada, Štefánik - legie, mafie, Manifest českých spisovatelů.
 11. Vyhlášení ČSR 28. 10. 1918 - Tříkrálová deklarace → Národní výbor, Národní výbor (v čele Kramář) + Socialistická rada - generální stávka → Karel I. federalizace → samostatnost, Národní výbor vládou, Vavro Šrobár zástupce Slovenska.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama