Osnovy k maturitním otázkám 1 - 10

22. června 2010 v 15:57 | Darkened |  Maturitní otázky z dějepisu
Tyto osnovy josu zestručněním vypracovaných otázek. Vetšina z nich je zde na webu umístěna, proto když by něco nedávalo smysl, je možno se do nich podívat.
1. Svět v pravěku
 1. Pomocné vědy historické, prameny
 2. Periodizace pravěku
 3. Hominizace, sapientizace.
 4. Paleolit. - Vývoj člověka.
 5. Mezolit. - Vývoj se ročleňuje podle přírodních podmínek.
 6. Neolit. - Neolitická revoluce - zemědělství, domestikace, delší životnost, plodnost, usedlý způsob života, matriarchát - idoly, kopaničářství, žďáření.
 7. Eneolit. / Chalkolit. - Vynález oradla, patriarchát, obchod, společenská dělba práce, rozdíly podle bohatství, Z - megalitické stavby, V - metalurgie, městské státy, eneolitické kultury keramiky.
 8. Doba bronzová. - Bronz, ztacená forma, Řecko (mykénské období), Kréta. Starší (unětická kultura), Střední (mohylová kultura), Mladší (popelnicová pole).
 9. Doba železná. - Halštatská. Laténská - Keltové (Kotinové, Volkové, Bójové) - expanze, řemesla (hrnčířský kruh, železné radlice), švartna, oppida (Bibracte, Manching, Závist nad Zbraslaví, systém opevnění, předhradí, akropole), druidové.
 10. Doba římská - Germáni - kmeny, germánská sídliště, zemědělství a řemeslo, Římané, náboženství, písmo.
 11. 375 - Stěhování národů.
2. Staroorientální státy a civilizace
 1. Civilizace - písmo, vrstvy společnosti (úředníci, otroci), specializace řemesel, vznik písma.
 2. Státy orientální (orientální despocie) X Státy klasické (antické)
 3. Mezopotámie
- chrámové hospodářství → palácové hospodářství
- Summer - Kiš, Ur, uruk, Nippur, Lagaš
- Akkad - Sargon I. Akkadský, útoky Gutejců a Amorejců
- Staroasyrská říše - Babylonie
- Středoasyrská říše
- Novoasyrská říše - Sargon II. (690 př. n. l. vyplenil Babylon, Ninive), Assarhadon - největší územní rozsah, Aššurbanipal - knihovna v Ninive, 612 př. n. l. konec Asyrské říše
- Starobabylonská říše - Chammurapi - zákonník (muškéni, avílové, otroci), dlužní otroctví, doby Asýrii
- Středobabylonská říše
- Novobabylonská říše - Chaldejci - Nabopolassar, Nabukadnezar II. - 587 př. n. l. dobyl Babylon, 539 př. n. l. dobyto Peršany
- zikkuraty, kalkuly, klínopis, Epos o Gilgamešovi, náboženství (An - nebe, Enlil - země, Enki - voda)
 1. Egypt
- architektura - mastaby, pyramidy, písmo, náboženství, mumifikace
- Archaické období - sjednotitel Menni - Memfis, Horní a Dolní Egypt 3100 př. n. l.
- Stará říše - mastaby, Gíza
- 1. přechodné období - hlad, povstání → Mentuhotep II., Véset
- Střední říše - prosperita, nástupnický systém se spoluvladařem, vpád Hyksósů
- 2. přechodné období - Ahmos - porážka Hyksósů
- Nová říše - Hatšepsovet - mírová politika, rozkvět, Thutmose III - největší územní rozsah, Amenhotep IV. - konkurence kněží Vésetu, Aton, Achnaton, Achetaton, Nefertiti, Tutanchamon
- Ramesse II. - 1285 bitva u Kadeše, 1270 - 1. mírová smlouva, Ramesse III.
- 3. přechodné období - krize, Sajská dynastie sjednotila
- Pozdní Egypt - 522 - bitva u Pelusionu - Peršané (Kambýses), 332 Alexandr Makednoský, 331 Alexandrie, 305 Ptolemaiovská dynastie - Kleopatra VII., 31 bitva u Actia - Antonius + Kleopatra X Octavianus → římská nadvláda
 1. Palestina
- Byblos, Ugarit
- útoky Filištínů → Izrael - Saul (Benjamin), David, Šalamoun
- Judsko (Jeruzalém) - 587 Nabukadnezar II.
- Izrael (Samáří) - 722/721 dobyt Asýrií
- Peršané → Římané → Židovská válka (66-70, Šimon Baar Kochba)
 1. Perská říše
- Médové → Kýros II. Veliký (dobyl Babylonskou říši), satrapie, Achaimenovci, Dáreios I. - největší územní rozsah, Xerxes - řecko-perské války, 330 Alexandr Makedonský
 1. Indie
- Harrapská civilizace, Árjové (kasty), Védské období, Magadhská říše (327 Alexandr Makedonský) - říše Maurjů (Ašóka)
- kultura - hinduismus, buddhismus, džinismus, Rámajána, Mahabharátha, sanskrt
 1. Starověká Čína
- dynstie Sia - malé státy
- dynastie Šang - písmo (piktogramy, logogramy,…)
- dynastie Čou
- Období "jar a podzimů"
- Období "válčících států"
- 221 definitivní sjednocení říše Čchin, dynastie Chan
- Jing Čeng - sjednotitel Číny - daňová reforma, centralizace, čínská zeď
- dynastie Chan - papír, střelný prach, kompas,…
 1. Říše Chetitů, Lýdie, Frýgie
3. Starověké Řecko
 1. Mínojská civilizace. (2000 př. Kr.) - Kréta, Mínoas, Knóssos (labrys, Arthur Evans).
 2. Mykénské období. (1600 - 1200 př. Kr.) - Acháiové, Mykény, Trója, Heinrich Schliemann, trojská válka, vpád Dórů.
 3. Temné (homérské) období.
 4. Archaické období. (8. - 6. stol. př. Kr.) - polis - otroci + svobodní občané, formy vlády.
 5. Velká řecká kolonizace. (pol. 8. stol.) - apoikie, metropolis, emporia, 2. pol. 7. stol. sepsání zvykového práva, rodové fýly → územní fýly.
 6. Sparta (Lakedaimon).
- Plnoprávní Sparťané, perioikové (cizinci), heilóti (patřili státu).
- Výchova. - Dívky, 7, 30, krypteia.
- Politické zřízení. - 2 králové, rada 28 starců (gerusia, soud), 5 eforů, sněm.
- Mesénské války. Lykurgos - okolo 800 zvykové právo. 2. pol. 6. stol. - vznik Peloponéského spolku.
 1. Athény.
- Svobodný občan (žena X muž), metoikové (cizinci), otroci.
- Politické zřízení. - Sněm, 10 stratégů, rada 500, 9 archontů → areopag, soud.
- Politické dějiny. - Drakon (621 - sepsání zvykového práva), Solón (rozdělení společnosti do 4 tříd - práva a povinnosti, Setřesení břemen), tyranida Peisistratovců (Peisistratos, Hipparchos, Hippias), Kleisthenes (trittye = 30 dém - 10 městských, vnitrozemských, přímořských; 3 trittye = fýla, zrušení rodového zřízení), ostrakismus
 1. Klasické období.
a) Řecko-perské války. (490 - 449 př. n. l.)
- Povstání Řeků proti Peršanům v Malé Asii, Milétos.
- 1. výprava Persie (Dáreos I.) - nedorazila.
- 2. výprava (Dáreios I.) - 490 bitva u Marathon (Athény - Miltiades).
- Athény - Themistokles - triéry.
- 3. výprava (Xerxes) - bitva u Thermopyl (480), bitva u Salaminy (480), bitva u Platají (479), mír 449.
- Delský (Athénský) námořní spolek.
b) Peloponéská válka. (431 - 404)
- Sparta, Megara, Korint X Athény.
- Athény - Perikles.
- Perikles - pouze obrana. → Kleon (porazit Peloponéský spolek) X Nikias (mír) - podpořen.
- Sparta + Peršané → zabránění zásobování, odstup spojenců Athén → 405 bitva u Aigospotamoi porážka Athén.
c) Thébská hegemonie.
- Athény + Peršané.
- 371 - bitva u Leukter - Sparta X Théby.
 1. Helénistické období.
- Filip II. Makedonský. - 338 - bitva u Chaironeie. - Korinstký spolek.
- Alexandr Veliký. - dobyl Persii (Dáreios III. - bitva u Gaugamel), Egypt, tažení do Indie
 1. Kultura. - Sloupy, sochařství, památky, divadlo, sport,…
4. Starověký Řím.
 1. Osídlení Evropy.
 2. Etruskové. (cloaka maxima, klenba, kopule, původ?, etruština)
 3. Založení Říma. - Kapitol. Tarquiniovci - Servius Tullius (5 tříd + proletarie - setniny, tribue), Superbus.
 4. Doba Římské republiky. - Patricijové X plebejové. 3 secese (tribun lidu, Sepsání zákonů 12-ti desek). Politické zřízení (2 konzulové, diktátor, cenzoři, senát).
 5. Ovládnutí Itálie Římem. - 387 Keltové, Samnité, 265 Volsinie (Etruskové), Řekové (Pyrrha).
 6. Punské války. (264 - 146)
- První punská válka. (264-261) - Řím (pěchota) X Kartágo (Hamilkar, loďstvo), mosty s hákem, 241 bitva u Aegadských ostrovů → Řím - Sicílie, Sardinie, Korsika.
- Druhá punská válka. (218-202) - Hispánie. Hanibal - bitva u Trasimenského jezera, bitva u Kanny → Scipio Maior Africanus → bitva u Zamy 202.
- Třetí punská válka. (149-146) - Numidie, 3 dny na rozmyšlenou, Kartágo 146 dobyto.
 1. Krize římského impéria. - latifundie, bezzemci, otroci, zmenšování armády.
- Tiberius Gracchus. - Navrhl pozemkové maximum.
- Gaius Gracchus. - Kolonizovat provincie, levné obilí, občanská práva i cizinci.
 1. První občanská válka. (88-82) - Optimáti (Kornelius Sulla, senát) X populáři (Gaius Marius, sněm). Marius - reforma vojenství (profesionální armáda, 16 let, decimace). Sulla - X Mithridates (pontský král).
 2. Sullova krutovláda. - Proskripce, senát + 300 členů.
 3. Spartakovo povstání. (73-71) - + rolníci, otroci, Marcus Linius Crassus, 71 Apua poražen.
 4. První triumvirát. - Crassus, Pompeius (optimáti) + Caesar (populár).
 5. 2. občanská válka - Pompeius konzulem→ Caesar přes Rubikon → bitva u Pharsalus → Pompeius do Egypta (Ptolemaios XIII.) → Caesar + Kleopatra.
 6. Caesarova diktatura. - juliánský kalendář, příděly a práce chudině, uděluje občanské právo → †.
 7. Druhý triumvirát. - Lepidus (Afrika), Marcus Antonius (východ), Octavianus (západ) → 3. občanská válka - 31 bitva u Actia.
 8. Římské císařství. - Octavianus (Augustus) - x rozvodům, nové daně, mince, pretoriáni, bitva v Teutoborském lese (9 n. l.), Pax Romana.
 9. Iusko-Claudijská dynastie - Tiberius, Caligula, Claudius (Messalina, Agrippina), Nero.
 10. Flaviovci. - Vespasianus (válka v Judei), Titus, Domitianus.
 11. Doptivní císaři. - Nerva, Traianus (nej. územní rozsah), Hadrianus (limes Romanus, Hadriánův val), Marcus Aurelius (porážka Parthů).
 12. Krize impéria. - kolonie rozkvět, Řím úpadek, úpadek zemědělství, homestiores X humiliores.
 13. Vojenští císaři.
- Dioklecián - dominát, V a Z + spoluvladaři (tetrarchie), nové mince, barbarizace armády
- Konstantin - 313 Edikt Milánský
- Theodosius - křesťanství státní náboženství, 395 rozpad na V a Z
5. Středověké státy v Evropě a jejich vývoj do 11. století, Arabská říše
 1. Raný středověk. - pád Říma, románská kultura, křesťanství, stěhování národů, Germáni, panovník + družina - vznik feudalismu
 2. Arabská říše. - S x J, Mekka (Kurajšovci), Mohamed (622 hidžra, 630 Mekka, kalifát), islám, Abu Baker, Omar, Ummájovci, Abbásovci (Harún ar-Rašíd), Turci.
 3. Byzantská říše. - Konstantinopolis, Justinián I. (césaropapismus, povstání Níká), 1453 Turci, rozdělené církve (1054 schizma).
 4. Franská říše. - Chlodvík (Merovejci), majordomové, Karel Martel (732 bitva u Poitiers), Pipin (králem), Karel Veliký (hrabství, marky, karolinská renesance, 800 císařem), Ludvík Pobožný (843 Vedunská smlouva - Z - Karel Holý, V - Ludvík Němec, Lothar - Lotharingie).
 5. Počátky Svaté říše římské. - Rozdrobené → Karel I. Ptáčník 919, nájezdy Maďarů, Ota I. (955 bitva na řece Lechu x Maďarům, 962 císařem), Otolonské období (Ota I., II., III., expanze, rozkvět).
 6. Vznik Francie. - Karel II. Holý, Karel III. Prosťáček (Normandie Rolovi), Hugo Kapet (kapetovci, církev, "boží mír", clunyjské reformní hnutí)
 7. Vikingové. - Expanze, lodě, Normandie (Rolo), Novgorod (Rurikovci), runy.
 8. Vznik Anglie. - Anglosasové - heptarchie. Alfred Veliký + Dánové. Knut Veliký (Dán 1018 ovládl Anglii). Eduard Vyznavač (z Normandie návrat, 1066 bitva u Hastings - Harold II. X Vilém Dobyvatel), Vilém Dobyvatel (leník fr. krále, feudalismus, francouzština).
 9. Východní Slované. - Kyjevské knížectví. Novgorodské knížectví. Oleg (Kyjevská Rus), Vladimír I., Jaroslav Moudrý (bojaři, nástupnický řád), Vladimír II. Monomach.
 10. Jižní Slované. - Chán Asparuch. Boris I. Michal (křesťanství V typu), Simeon I. (car) → Turci → Chorvatské knížectví a Uhry, Srbové.
 11. Západní Slované. - Západoslovanské kmeny. Polané - Piastovci - Měšek (Doubravka), Boleslav Chrabrý (krátce českým králem, expanze, ostatky Vojtěcha do Hnězdna od Prusů), Boleslav II. Smělý.
 12. Počátky uherského státu. - Maďaři (Arpád - ovci), Gejza (knížectví, Ostřihom), Štěpán (království, arcibiskupství).
6. České země v 6. - 12. století
 1. Slované a jejich život.
 2. Sámova říše. - 623, 631 bitva u Wogastisburku (Avaři).
 3. Velkomoravská říše.
· Mojmír I. - Mojmírovci, vyhnal 833 Pribinu, tribut.
· Rastislav - 5.7.863 Konstantin a Metoděj → M arcibiskupem.
· Svatopluk - Expanze, Industriae Tuae (Jan VIII.), Wiching x Gorazd.
· Mojmír II. - Uhři, Východofranská vojska (Arnolf).
4. Počátky českého státu.
· Bořivoj - Ludmila, Praha.
· Spytihněv - Tribut, biskupství v Řezně.
· Vratislav I. - Drahomíra.
· Václav - 929 Sasové (Ptáčník) → 28. 9. 929/935 †.
· Boleslav I. - Boje se Sasy.
· Ota I. - Sas, 1. mince.
5. Oslabení českého státu v 11. století.
· Boleslav II. - 973 Praha biskupství - Dětmar, Vojtěch → 955 † Slavníkovci, boje o trůn (Jaromír X Oldřich X Boleslav III.), Boleslav Chrabrý → Vladivoj → SŘŘ.
· Oldřich
· Břetislav I. - Vojtěchovy ostatky, Břetislavovy dekrety, stařešinský řád, boje s Jindřichem III.
· Vratislav II. - 1063 biskupství v Olomouci. 1085 nedědičný královský titul (Jindřich IV.)
· Vladislav II. - 1158 královský titul (Fridrich I. Barbarossa) → moc panovníků SŘŘ slábne.

7. Český stát v letech 1197 - 1378
1. Přemysl Otakar I. - 1198 královský titul, 1212 Zlatá bula sicilská (Fridrich II.), 1222 Velké privilegium církve.
2. Václav I. "Jednooký" - † Babenbergové (Rakousy, Štýrsko) → Vladislav I. → Přemysl Otakar II., Anežka Česká (františkáni, křižovníci s červenou hvězdou).
3. Přemysl Otakar II. - ∞ Markéta Babenberská (Rakousy), Štýrsko (1260 bitva u Kressenbrunu x Béla IV. → ∞ Kunhuta Uherská), Korutany, Kraňsko, křížové výpravy x Prusům, k Baltskému moři; odboj šlechty kvůli Rudolfovi Habsburskému (Vítkovci, Riesenbergové, Boreš z R. Záviš z Falknštejna) → 28. 6. 1278 bitva na Moravském poli.
4. Ota Braniborský X Jindřich z Rožmberka, Kunhuta, Mikuláš → Václav II.
5. Václav II. - † Záviš, těžba stříbra, 1300 horní zákoník (pražské groše), 1300 korunovace v Hnězdně → Polsko, Uhry - † Arpádovci → syn Ladislav V., ∞ Eliška Rejčka.
6. Václav III. ∞ Viola Těšínská, †1306 Olomouc → † Přemyslovci
7. Rudolf Habsburský ∞ Eliška Rejčka, Jindřich Korutanský ∞ Anna Přemyslovna.
8. Jan Lucemburský ∞ Eliška Přemyslovna - inaugurační diplomy (omezení odúmrtě), správce Jindřich z Lipé, expanze (Chebsko - podpora Ludvíka Bavora, Slezsko - dohoda s polským králem, Horní Lužice, území v S Itálii), † 1346 bitva u Crécy.
9. Karel IV. - Život, ∞ Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická (Václav IV.), Alžběta Pomořanská (Jan Zhořelecký, Zikmund Lucemburský), 1344 arcibiskupství (Arnošt z Pardubic), 1346 král SŘŘ a český král (svatováclavská koruna), vztahy mezi zeměmi koruny české, maiestas carolina, spolupráce s církví, svatovítská katedrála (Petr Parléř, Matyáš z Arrasu), 1348 KU, 1355 císař SŘŘ → zlatá bula pro říši (stačí většina kurfiřtských hlasů k volbě), 1378
10. Schizma církve 1378 - Řím (Urban VI.) X Avignon (Klement VII.)

8. Evropa v 11. - 15. století
 1. Vrcholný středověk - trojpolní systém, kolonizace (vnitřní, vnější), vznik měst (královská - věnná+horní, poddanská, lokátor, růst osad / na zelené louce), městská privilegia (hradební, soudní, hrdelní, tržní, mílové, várečné, skladu, samosprávy), správa (rychtáři, městská rada - konšelé- purkmistr, městské republiky), rozvrstvení (měšťané, církev, neplnoprávní), cechy, vznik univerzit, trojí lid (páni, duchovenstvo, poddaní), dálkový obchod, gotika (stavby, rysy, madony, piety, mistr Theodorik, mistr vyšebrodského a třeboňského oltáře), rytířská kultura, Dalimilova kronika, scholastika.
 2. Křížové výpravy - 1095 církevní koncil v Clermontu, 1096 - 1. - 1099 Jeruzalém → křižácké státy; 1202 - 4. - 1024 Cařihrad → Latinské císařství, 1212 dětská, účast panovníků, výsledek, rytířské církevní řády.
 3. SŘŘ - Sálská dynastie - Jindřich III., Jindřich IV. (boj o investituru s papežem X Řehoř VII. dictatus papae → synoda → ...), Jindřich V. (1122 Konkordát wormský); Štaufové - Fridrich I. Barbarossa (1158 - Milán - Vladislav II., bitva u Legnana x papeži, Štaufové x Welfové) → 1214 bitva u Bouvines, Fridrich II. - 1212 Zlatá bula sicilská → 1254 inter regnum.
 4. Francie - Filip IV. Sličný - spory s Bonifácem VIII. → 1309 - 1378 avignonské zajetí papežů, Klimet V., generální stavy, Flandry - neúspěch.
 5. Anglie - Plantageneti - Jindřich II. ∞ Eleonora Akvitánská, Richard Lví Srdce, Jan II. Bezzemek X Filip II. → izolace územními ztrátami, 1215 MCHL → Velká rada.
 6. Chán Temudžin = Čingischán, 1223 bitva na řece Kalce x Rusové, Chán Batú - v Rusku Zlatá horda → 1241 bitva na řece Lehnici → stahují se.
 7. Pozdní středověk - krize - hospodářská (stop kolonizace, zakládání měst), ekonomická (pokles těžby drahých kovů, odliv mincí), obchodní (šlechta chudne → lapkovství), Velká morová epidemie 1347 z Krymu, církevní (zajetí papežů, výtky).
 8. Turecké nebezpečí - Osmani (Murad I.), janičáři, 1361 bitva u Adrianopole, 1389 bitva na Kosově poli, 1453 dobyta Konstantinopol Turky → hledání nových obchodních cest.
 9. Stoletá válka (1337-1453)
- příčiny
- záminka - † Kapetovci → Eduard III. x Filip VI. (I. etapa)
- I. etapa:1337 potopení anglických lodí u Flander → 1346 bitva u Kresčaku (A), Anglie - lučištníci, Francie - povstání Paříž (Étien Marcel) a jacquerie, 1360 mír v Brétigny (A území, F trůn).
- II. etapa: Karel V. (F) - reforma armády → F vítězí, Anglie - povstání - John Wycleff, John Ball → 1380 Watt Tyler do Londýna.
- III. etapa: Karel VI. x Jindřich V. → bitva u Azincourtu 1451 (A), Jindřich VI. x Karel VII. → Jana z Arku (odrazila A od Orleans, dobyla Remeš - korunovace KVII., 1431 † Rouen) → 1453 bitva u Castillionu (F).
 1. Válka dvou růží.
- I. Jindřich VI. x Richard (York) → 1458 bitva u St. Albans → R králem
- II. Markéta z Anjou x Richard → 1460 bitva u Wakefieldu → † R
- III. Eduard IV. králem → zajat → Jindřich VI. králem → oba †
- IV. Richard III. z Yorku králem x Jindřich Tudor (∞ Alžběta) → 1485 bitva u Bosworthu → TUDOROVCI (vedlejší větev Lancasterů)
 1. Uhry - Buda + Pešť, magnáti, Zikmund Lucemburský, Matyáš Korvín (1467 Prešpurk - Academia Istropolitana), Ludvík Jagellonský
 2. Itálie - rozkvět, přístavy, mor.
 3. Španělsko - 3 osady, 1492 dobytí Granady x Arabové
 4. Polsko a Litva - Piastovci † Kazimír II. Veliký → Ludvík I. Uherský - Marie ∞ Zikmund Lucemburský, Hedvika ∞ Jagello (Vladislav Jagellonský) → Kazimír IV.; bitva u Grunwaldu 1410 → 1466 mír v Toruni (P - zisk území kolem Visly)
 5. Rusko - Vladimír II. Monommach - Vladimírsko-suzdalské knížectví; 14. stol. - Moskevské knížectví - Dmitrij Donský - 1380 bitva na Kulikovském poli (poraženi Mongolové); 15. stol. Ivan III. - car, území, zaostalost, pravoslaví.
9. Český stát v letech 1378 - 1471
 1. Václav IV. - mor, schizma, Jan z Jenštejna, 1393 Jan z Pomuku, odboj vyšší šlechty (Zikmund, Jošt, internace na Hradě, ve Vídni), 1409 dekret kutnohorský.
 2. Počátky reformního hnutí - kritika církve, zástupci, život Mistra Jana Husa † 6. 7. 1415, název utrakvisté.
 3. Nátlak na VIV. → 1. pražská defenestrace (30. 7. 1419 Jan Želivský), † Václav → bezvládí.
 4. Skupiny husitů, Jan Žižka z Trocnova, 1. křížová výprava (Zikmund, 1420 bitva na Vítkově, na Vyšehradě).
 5. 1421 - sněm v Čáslavi, 4 pražské artikuly. 2. křížová výprava (bitva u Žatce, o Kutnou Horu, u Německého Brodu).
 6. Rozpory mezi husity - Praha - † Jan Želivský, Žižka - založení Menšího Tábora, Žižkův vojenský řád.
 7. 1423 svatohavelská koalice → bitva u Malešova → přeskupení → bitva u Přibyslavi.
 8. Prokop Holý, rejsy.
 9. 3 křížové výpravy. 3. - kardinál Cesarini bitva u Domažlic.
 10. Koncil v Basileji → bitva u Lipan 30. 5. 1434 → 1346 Jihlava - Basilejská kompaktáta.
 11. Jednání se Zikmundem, poslední odpor - Jan Roháč z Dubé → † 1437.
 12. Husité x katolíci. Města x šlechta.
 13. Albrecht Habsburský (∞ dcera Zikmunda Alžběta) → 1453 Ladislav Pohrobek.
 14. Jiří z Poděbrad a Kunštátu. - Jednota poděbradská x Jednota strakonická (Oldřich z Rožmberka), stabilizace, 2. 3. 1458 králem, prosperita, spory s papežem - zrušena Basilejská kompaktáta → Zelenohorská jednota (Zdeněk ze Šternberka), křížová výprava (Matyáš Korvín, 1469 králem), dohoda o Vladislavu Jagellonském.
 15. Petr Chelčický a Jednota bratrská (*1457), husitství na Slovensku (bratříci, Petr Aksamit).
10. Český stát v letech 1471 - 1618
 1. Vladislav Jagellonský - "král dobře", 1479 Olomoucké dohody, 1485 kutnohorský náboženský smír, Česko-Uhersko → Budín, těžba stříbra Jáchymov, města x šlechta (rybníkářství - Pardubicko - Pernštejni, Třeboňsko - Rožmberkové, pivovarnictví) → 1500 Vladislavské zřízení zemské, 1517 Svatováclavská smlouva, vznik stavovského státu.
 2. Ludvik Jagellonský - † 1526 bitva u Moháče (x Turkům).
 3. Ferdinand Habsburský - ∞ Anna Jagellonská, Habsburkové nejsilnější dynastie, otázka rekatolizace, snaha o absolutismus - nové úřady, dědičné právo na trůn, 1556 jezuité, Karel V. - šmalkadské války (1546 - 1547) → v Čechách potlačení odboje stavů a Jednoty bratrské.
 4. Maxmilián II. - 1575 - Česká konfese.
 5. Rudolf II. - Uhry, SŘŘ, z Vídně do Prahy, španělská strana, zadluženost, Turci, rekatolizační tlak, zdravotní potíže, spory s Matyášem - 1607-1608 odboj, 1608 Libeňská smlouva, 9. 7. 1609 Majestát na náboženskou svobodu, 1611 vojsko pasovského biskupa Leopolda → králem Matyáš, "čas hvězd a mandragor" (alchymisté, manýrismus - Archimboldo).
 6. Matyáš - do Vídně, místodržící (rekatolizace), nástupce Ferdinand Štýrský, 1617 Broumov, Hroby u Jáchymova → 1618 stavovský odboj - sjezd v Praze, 23. 5. 2. pražská defenestrace)Vilém Slavata, Jaroslav Bořita z Martinic, Filip Fabricius) → vláda 30 direktorů (Václav Vilém z Roupova).
 7. Kultura. - jezuité, Jan Blahoslav - Kronika Česká, Jiří Melantrich - tiskař, Václav Hájek z Libočan - Kronika česká, letohrádek Hvězda, Schwarzenberský palác, Český Krumlov,…
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama