Osnovy filosofie

22. června 2010 v 15:51 | Darkened |  Maturitní otázky ze základů společenských věd
1. Podstata a smysl filosofie, počátky antické filosofie.
 1. Podstata a smysl filosofie. "4lověk je odsouzen k filosofování." (K. Jaspers)
 2. Periodizace antické filosofie, předpoklady k jejímu vzniku.
 3. KOSMOLOGICKÉ OBDOBÍ (7. /6. - 4. př. Kr.)
- arché?
- milétská škola
- Tháles z Milétu - 3 otázky, voda - okeanos a styx, mýtus o studni
- Anaximandros - apeiron - studené a vlhké, suché a vlhké, Země = válec
- Anaximenes - vzduch
- Pythagoras - čísla, harmonie, učení o sudých a lichých číslech, tetraktys, hudba sfér
- spor dynamika X statika
- Herakleitos - systém, Pantha Rhei, relativita
- eleaté - Xenofanes (panteismus), Parmenides (pohyb je klam v rovině doxa, epistémé, Jsoucno je a nejsoucno není.), Zenon z Kitia (aporie - paradox letícího oštěpu, paradox želva a Achilles)
- mladší fyzikové
- Empedokles - eklektik - učení o živlech (Herakleitos) + 2 póly (Tháles), + zárodek učení o evoluci, skočil do Etny
- Anaxagoras - eklektik, semena věcí, řídící božská síla NOUS
- atomisté
- Leukippos
- Démokritos - atomoi (tíže, hustota, tvrdost), sofrosyné (umírněnost) → ataraxia (blaženost)
4. ANTROPOLOGICKÉ OBDOBÍ (5. stol. př. n. l.)
- sofisté - sofisma "Rohatý", sofistika, učitelé vážení, rétorika
- Hippias, Prodikos
- Protagoras - "Člověk je mírou všech věcí, jsoucích že jsou, a nejsoucích že nejsou."
- Gorgias - nihilismus, jestli něco je, je to stejně nepoznatelné, popř. sdělitelné
2. Největší osobnosti a směry antické filosofie
 1. Sokrates. - Život, dialog (diskuse, indukce, definice, sokratovská ironie), poznej sám sebe.
 2. Malé sokratické školy. - Megarská, Kyrénská, Kynická (Diogenes ze Sinopy - příběh s miskou, z hostiny, s Alexandrem, plivnutím do panovníkovy tváře).
 3. Platón. - Život.
- Akademie.
- Ústava.
- Platónský trojúhelník (já → rozpomínání na ideje - mýtus anamnesis, ideje → jevy - mýtus methexis).
- Filosofický pud (Eros - filosofická, filantropie, fyzická).
- Mýtus o Érovi, podobenství o kočáře, podobenství o člověku.
- O výchově, sofokracie, teorie mimesis (nápodoba).
 1. Aristoteles. - Systematik, Lykeon, Symposion, léčil se sám, exil.
- Logika. - Organon, pojem → soud → úsudek, filosofické kategorie.
- Přírodověda. - Entelechia (účelnost). Stupně duše (vegetativní, smyslová, rozumová - zoon politikon).
- Metafyzika. - ideje ve věcech, 4 příčiny jsoucna - příklad stříbrné misky.
- Etika. - Etika Nikomachova, vědění, "Staň se, čím jsi."
- Politika. - monarchie X tyranida, aristokracie X oligarchie, politea X demokracie
- Literatura a řečnictví. - Řečnictví. Poetika (katarze, kalokaghatia)
 1. Helénistická filosofie. (4. stol. př. n. l. - 4. stol. n. l.)
- Epikuros. - Parenklineze (samovolná nahodilá odchylka od nutné dráhy atomu), etika slasti (hédoné, eudaimonia), Epikurova cestovní lékárnička (nebát se bohů, smrt se nás netýká, dobra lze snadno dosáhnout, zlo je přítomno jako opak dobra a je snadné ho vydržet)
- stoicismus - fatalisté, flegmatici, stoa, kruhové pojetí dějin, Seneca, Epiktetos, Marcus Aurelius
- skepticismus - Pyrrhon: "Nemůžeme nic poznat, protože nás klamou naše smysly."
- novoplatonismus - Plotinos - Platonopolis, Jedno emanuje → duše světa, duch, hmota.
 1. Konec antiky. - 313 - Edikt milánský, 525 popraven Boethius, 529 - zavřena Akademie.
3. Středověká filosofie.
 1. Jak skloubit víru a rozum? Návaznost na antiku a křesťanství.
 2. Dělení patristiky.
- 1. - 2. stol. apologetika.
- 3. - 4. stol. dogmatika. (o neposkvrněném početí, sv. Trojici, 4 evangeliích)
- 5. - 8. stol. systematika.
 1. Patristika.
- Tertulianus. - "Credo quia absurdum est."
- Origenes.
- Jan Chrisostomos.
- Isidor ze Sevily.
- Jan z Damašku.
- Augustinus Aurelius.
- Život.
- Boha si můžeme najít sami v sobě. "Stal jsem se sám sobě otázkou."
- Vyznání - Stvoření → Apokalypsa. Lineární pojetí času. Princip času a polarit.
- O trojici
- O Boží obci - pohyb mezi dobrem a zlem. Manicheismus.
- Princip predestinace.
 1. Scholastika (9. - 14. /15. stol.)
- Latina. Lektio. Questio. Summy.
- Filosofie služkou teologie.
- Metoda sporu (angelologie).
- Spor o universalia - krajní realisté (u. ante res, Anselm z Canterbury), umírnění realisté (Pierre Abelard, Tomáš Akvinský, u. in rebus), nominalisté (William Occam, u. post res).
- Anselm z Canterbury. - "Credo ut intelligum.", bůh musí existovat, protože už existuje to samotné slovo, není možné nad něj myslet nic vyššího.
- Pierre Abelard. - "Intelligo ut credum.", Život, metoda: 1. Rozumem proniknout do pravd víry. → 2. Dát pravdě systematickou formu. → 3. Filosofickými argumenty vyvrátit filosofické námitky., pro et contra, sic et non
- Tomáš Akvinský. - Rehabilituje Aristotela (duše - + andělé a Bůh) a rozum (rovnoprávná scesta k Bohu). Summa proti pohanům, teologická, filosofická. 3 křesťanské ctnosti. Důkazy boží existence: 1. Pohyb. 2. Působící příčina. 3. Nahodilost X nutnost. 4. Stupně bytí. 5. Ucelené uspořádání přírody (účelnost).
- William Occam. - "doctor invincibilis", Křesťanská dogmata jsou nadrozumová a protirozumová. Occamova břitva.
4. Renesanční filosofie.
 1. Obecná charakteristika doby. - Homo faber ipsius fortunae.
 2. Přírodní filosofie.
- Mikuláš Kusánský. - Život, smiřovatel. O učené nevědomosti - negativní teologie, Bůh se zjevuje těm, kteří to potřebují., člověk vyplňuje Boha, člověk odráží Boha jako zrcadlo, individualita jedince.
- Giordano Filipo Bruno. - Monády, panteista, Světová duše (pneuma = Bůh), Život.
- Francis Bacon - Lord kancléř → korupce → Tower. Nová Atlantis (vědci, Vědění je moc.), Novum Organon, Eseje, učení o idejích (idoly rodu, jeskyně, tržiště, divadla).
 1. Filosofie společnosti.
- Nicolo Machiavelli - Il principe (Vladař).
- Hugo Grothius - teorie přirozeného práva (x pozitiví právo)
- Thomas Hobbes - mechanický materialista, učení o tělesech (přírodní, přirozená, umělá), učení o společnosti (homo homini lupus, společenská smlouva, Leviathan).
 1. Sociální utopie. - u (ne), topos (místo)
- Giovanni Thommaso Campanella - Sluneční stát (panovník kněz, spoluvládci Moc, Moudrost, Láska, "intelektuální oligarchie")
- Thomas More - Utopia (rovnost, absolutní dělba práce, zestátnění, svoboda náboženská a politická, důležité jazyky, každý má být za svou práci zajištěn ve stáří)
5. Filosofie 17. století
 1. Kontinentální (racionalismus)
- René Descartes - "filosof s maskou", Francie, Holansko, Švédsko, Rozprava o metodě - rozum, uzávorkování, Jsem klamán. → Jsem klamán, tedy jsem. → Pochybuji, tedy jsem. → Myslím, tedy jsem. Ontologie - dualismus - res cogitans, res extensa.
- Benedikt Baruch Spinoza - poznání (smyslové, rozumové, mravní - intuitivní), Deus sive natura. (ontologie - monismus, natura naturans, natura naturata), causa sui.
- Gottfried Wilhelm Leibniz - politika, věda, Monadologie - pluralistická koncepce, monády - organické / anorganické, viditelné, mají nezničitelnou energii, formu duše, individuální. Bůh = pramonáda - hodinář. Tento svět je nejlepší ze všech možných.
 1. Anglický empirismus (senzualismus)
- John Locke - tabula rasa, Nic není v rozumu, co by nejdříve nebylo ve smyslech. Představy - zvnitřku (reflection), zvnějšku (sensation), deista, dělení moci na zákonodárnou a výkonnou.
- George Berkeley - být = být vnímán, subjektivistická filosofie, solipsismus. Svět je moje představa.
- David Humme - agnostik. Dojmy (impression) zvnitřku, zvnějšku + ideje (sny), návaznost na Bacona a Berkeleye. Skotský historik, Francie.
6. Filosofie osvícenství a německá klasická filosofie.
1. Osvícenství obecně.
2. Charles Louis Montesquieu - Perské listy, Duch zákonů, legislativa, exekutiva + jurisdikce.
3. Voltaire - hédonismus, dopisy, "muž citátů", hádky, x církvi a křesťanství, deista - fyziologický a hédonistický důkaz, x metafyzice, praktičnost.
4. Jean Jacques Rousseau - Vyznání, arménský kroj, Emil, čili o výchově, přirozený stav. 2 nerovnosti - přirozená (věk, pohlaví,…) x nepřirozená (bohatství).
5. Encyklopedismus - Denis Diderot.
6. Mechanický materialismus - ateisté, La Mettrie, Holbach, Helvetius.
7. Německé osvícenství - Fridrich II. veliký.
8. Immanuel Kant - předkritické období (s Laplacem "nebulární teorie"), kritické období - Kritika čistého rozumu (věci a priori = ding an sich, a posteriori = ding für mich), Kritika praktického rozumu (etika - heteronomní X autonomní, maxima, imperativ - kategorický X hypotetický), Kritika soudnosti (estetika). "Dvě věci mě naplňují obdivem a úctou: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně."
9. Johann Gottlich Fichte - filosofie jáství, pyšná filosofie, JÁ a NEJÁ
10. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling - JÁ a NEJÁ - zákon akce a reakce
11. Georg Wilhelm Friedrich Hegel - zákony dialektiky: 1. Zákon přeměny kvantity v kvalitu. 2. Zákon jednoty a boje protikladů. 3. Zákon negace negace. Vývoj světového ducha: teze (bytí o sobě), antiteze (jinobytí), synteze (bytí o sobě + jinobytí). Synteze: Subjektivní duch (člověk) → objektivní duch (stát) → absolutní duch (umění, náboženství, filosofie).
12. Ludwig Andreas Feuerbach - ateismus = antropologický obrat ve filosofii.
13. Karel Marx - Komunistický manifest (prvobytně pospolná společnost → otrokářská společnost → feudalistická společnost → kapitalismus → socialismus → komunismus). Kapitál. Zdroje: politická ekonomie (Smith, Ricardo), filosofie (Hegel, Feuerbach), utopický socialismus (More, Campanella). Vladimír Iljič Uljanov = Lenin.
7. Filosofie 19. století.
 1. Karel Marx - Komunistický manifest (prvobytně pospolná společnost → otrokářská společnost → feudalistická společnost → kapitalismus → socialismus → komunismus). Kapitál. Zdroje: politická ekonomie (Smith, Ricardo), filosofie (Hegel, Feuerbach), utopický socialismus (More, Campanella). Vladimír Iljič Uljanov = Lenin.
 2. Iracionalismus. - Søren Kirkeguard - Dán, život = boj s úzkostí, estetické stadium → etické stadium → stadium volby → náboženské stadium. "Kodaňský Sokrates". Spis Buď anebo. "Člověk celý život hledá Boha."
 3. Voluntarismus.
· Arthur Schoppenhauer - Svět jako vůle a představa. Vůle, pud sexu, buddhistický asketismus (popř. ponořit se do velkého díla), "Náš svět je nejhorší ze všech možných."
· Friedrich Nietzsche - Zrození tragédie z ducha hudby (umění dionýské, apolinské), vůle, Nadčlověk (antimoralistický, antifeministický, antipesimistický, antikřesťanský, antisocialistický, antidemokratický, antiintelektualistický), "filosof s kladivem", Tak pravil Zarathustra.
· Alfred Rosenberg - Mýtus 20. století, nacismus, stadia vývoje člověka: 1. závislost na autoritách → 2. negativní svoboda → 3. pozitivní svoboda.
4. Pozitivismus. - August Comte - Kurz pozitivní filosofie, matematika základnou věd, filosofie je pouze metodologie, sociální fyzika. Vývoj dějin: 1. fáze - teologická, 2. fáze - metafyzická, 3. fáze - pozitivní. Herbert Spencer - evoluce = vývoj k lepšímu, John Spencer Mill.
5. Intuitivismus - Henri Bergson - Hmota a paměť - prostor (můžeme objektivně zkoumat rozumem) a čas (individuální, poznáváme intuicí, objektivně měříme na hodiny), člověk je aktivní svobodným činem (nesnaží se zbavovat své minulosti), v případě potřeby se nám minulost vybaví skrze hmotu. Elan vital.
8. Filosofie 20. a 21. století.
 1. Intuitivismus - Henri Bergson - Hmota a paměť - prostor (můžeme objektivně zkoumat rozumem) a čas (individuální, poznáváme intuicí, objektivně měříme na hodiny), člověk je aktivní svobodným činem (nesnaží se zbavovat své minulosti), v případě potřeby se nám minulost vybaví skrze hmotu. Elan vital. Náboženství - statické x dynamické.
 2. Novotomismus. - Lev XIII. encyklika Aeterni patris (příklon k učení Tomáše Akvinského) → antimodernistická x modernistická tendence. Pierre Teilhard de Chardin - "evoluční křesťanství", Darwinova teorie, biogeneze → antropogeneze → noogeneze (schopnost filosofie) → teogeneze. "Všechna náboženství se sejdou na vrcholu boží pyramidy."
 3. Novopozitivismus. - problematika jazyka, preference logiky, = logický pozitivismus / empirismus.
· Ludwig Wittgenstein. - Logicko-filosofický traktát - 1. "Svět je celkem faktů.", fakta → myšlenky → věty. Problematika jazyka - "Jsme zakleti do svého jazyka jako moucha do lahve."
· Bertrand Russel. - Principy matematiky. - "Matematika je místem míru, bez ní bych nevěděl, jak mám žít."
· tzv. Vídeňský filosofický kroužek - Moritz Schlick - filosofie má být logickou analýzou pojmů, Rudolf Carnap - verifikace, Karl Popper - falzifikace.
4. Pragmatismus - praktičnost - blízko k utilitarismu (užitečnost v krátkodobém měřítku)
· Charles Peirce - "Význam myšlenky spočívá v jejích praktických účincích."
· William James. - Pragmatismus definován pojmy profit, results. 3 rysy: dynamismus, individualismus, skepse. Paradox veverky.
· John Dewey - pedagog, americká moderní pedagogika. Věci do hloubky.
5. Existencialismus. (literární, filosofický)
· literární - Albert Camus (Mýtus o Sisyfovi), Jean Paul Sartre - Člověk je odsouzen ke svobodě.
· Karl Jaspers - bytí je obemykající, člověk - bytí an sich vidí vždy pouze horizont, Tesařovo podobenství =), 2 rysy cesty: komunikace (soubytí), mezní situace.
· Martin Buber - filosofie komunikace - JÁ-ONO, JÁ-TY.
· Martin Heidegger. - bytí DA SEIN - existenciály: vrženost, úzkost → odpovědnost.
6. Fenomenologie. - Edmond Husserl - potřeba Occamovy břitvy (fenomenologická /eidetická redukce), uzávorkování světa (epoché), žák Jan Patočka.
7. Hermeneutika. (Hermes) - Hans Georg Gadamer - předporozumění → porozumění → horizont.
9. Česká filosofie.
 1. Doba husitská. - Jan Hus (reformátor, utopismus, umírněný realista), Petr Chelčický (nenásilí).
 2. Doba barokní. - Jan Amos Komenský (univerzalita, pansofie, čím víc víme, tím lepší bude naše společnost)
 3. 1. polovina 19. století.
· Bernard Bolzano - doba NO, český Němec, Paradoxy nekonečna - teorie množin, věřící člověk 2 podpory: víra v Boha, zdravý rozum.
· TGM - život, zakotven v Platónovi (Podstata duše u Platóna), kriticismus, konkretismus, humanismus, duchovní socialismus. "Na vše se musíme dívat pod zorným úhlem věčnosti."
· Ladislav Klíma - život, "český Nietzsche" (člověk se silnou vůlí má šanci), egodeismus, egosolipsismus, ludibrionismus ("Svět je mou hračkou."), idealista.
· Jan Patočka - Úvod do Husserlovy fenomenologie (přirozený svět → přírodovědou tvořený svět), teorie pohybu (květina - kořen, stonek - sebeprodlužování, květ - transcendentní fáze, zalévání = žít v pravdě), filosofie dějin, rozebírá život filosofů (Aristoteles x Sokrates).
· Milan Machovec - dialog mezi křesťanstvím a komunismem, feminismus, ekologický přístup.
· Miroslav Petříček.
· Václav Bělohradský - specializace na politiku.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (202)
Zobrazit starší komentáře

101 cialis_cost cialis_cost | E-mail | Web | 14. března 2017 v 5:03 | Reagovat

Ultimately, a dilemma that I'm passionate about. I have looked for data of this caliber for the previous various hours. Your internet site is greatly appreciated.

102 prescription prescription | E-mail | Web | 15. března 2017 v 1:05 | Reagovat

While think this kind of Real estate property industry hope against hope turn back in the positive course? Or maybe can it be at a standstill very young to tell? We're glimpse many terracing property foreclosures modish

103 viagra_kaufen viagra_kaufen | E-mail | Web | 15. března 2017 v 17:32 | Reagovat

Enjoyed examining this, very good stuff, thankyou. Talk sense to a fool and he calls you foolish. by Euripides.

104 www.alians-tg.ru www.alians-tg.ru | E-mail | Web | 15. března 2017 v 21:01 | Reagovat

You are my inhalation, I have few web logs and rarely run out from post

105 pokehack.co pokehack.co | E-mail | Web | 16. března 2017 v 2:18 | Reagovat

I'm really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, its rare to see a great blog like this one these days..

106 www.xmlysj.com www.xmlysj.com | E-mail | Web | 16. března 2017 v 18:41 | Reagovat

If you are going for best contents like myself, just pay a quick visit this web page everyday since it offers feature contents, thanks

107 viagra_samples viagra_samples | E-mail | Web | 17. března 2017 v 12:12 | Reagovat

Happy to become one of several customer for this wonder inspiring site  D.

108 cford.tnu.edu.vn cford.tnu.edu.vn | E-mail | Web | 20. března 2017 v 1:50 | Reagovat

It's a mammoth playground built of mountains, hills, lakes, rivers, valleys, woodlands,and beaches.

109 online online | E-mail | Web | 20. března 2017 v 20:16 | Reagovat

Hi there. Simply just planned to request a simple dilemma.

110 baidishi.com baidishi.com | E-mail | Web | 23. března 2017 v 4:21 | Reagovat

Good writeup, I am normal visitor of one's site, maintain up the excellent operate, and It's going to be a regular visitor for a long time.

111 cialis_india cialis_india | E-mail | Web | 24. března 2017 v 7:48 | Reagovat

Hi, Neat post. There is a problem with your web site in internet explorer, would check this IE still is the market leader and a large portion of people will miss your magnificent writing because of this problem.

112 www.ibe.gov.mz www.ibe.gov.mz | E-mail | Web | 24. března 2017 v 9:52 | Reagovat

Purchase Generic Bactrim 800mg Without Prescription in Arlington

113 lhg.abawang.com lhg.abawang.com | E-mail | Web | 25. března 2017 v 1:10 | Reagovat

I just couldn't depart your site before suggesting that I actually enjoyed the standard information a person provide for your visitors? Is gonna be back often in order to check up on new posts

114 viagra_equivalent viagra_equivalent | E-mail | Web | 27. března 2017 v 19:45 | Reagovat

Howdy! This article could not be written any better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I'll send this information to him. Fairly certain he's going to have a good read. Thanks for sharing!

115 viagra viagra | E-mail | Web | 27. března 2017 v 22:37 | Reagovat

Some  truly   select  blog posts on this  web site ,  saved to fav.

116 cialis cialis | E-mail | Web | 28. března 2017 v 18:34 | Reagovat

Hahahahahahaha, this politics related YouTube video is actually so comic, I liked it. Thanks in support of sharing this.

117 online online | E-mail | Web | 29. března 2017 v 16:41 | Reagovat

Hey esto es un gran poste. Puedo utilizar una porcin en ella en mi sitio? Por supuesto ligara a su sitio as que la gente podra leer el artculo completo si ella quiso a. Agradece cualquier manera.

118 cialis cialis | E-mail | Web | 31. března 2017 v 18:45 | Reagovat

I appreciate, cause I discovered just what I used to be looking for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

119 viagra viagra | E-mail | Web | 1. dubna 2017 v 11:08 | Reagovat

Exclusively at Target 42 Bluray Combo Pack with exclusive

120 service service | E-mail | Web | 4. dubna 2017 v 1:56 | Reagovat

I have to agree with your statement with this issue and

121 loan loan | E-mail | Web | 4. dubna 2017 v 18:54 | Reagovat

I got what you mean, regards for putting up.Woh I am delighted to find this website through google. You must pray that the way be long, full of adventures and experiences. by Constantine Peter Cavafy.

122 viagra viagra | E-mail | Web | 6. dubna 2017 v 15:04 | Reagovat

Really enjoyed reading ur blog.

123 generic generic | E-mail | Web | 6. dubna 2017 v 17:29 | Reagovat

you are in reality a good webmaster. The site loading pace is incredible. It kind of feels that you're doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have done a great process on this matter!

124 erectile_dysfunction erectile_dysfunction | E-mail | Web | 7. dubna 2017 v 11:33 | Reagovat

Okay this YouTube video is much enhanced than last one, this one has pleasant picture feature as well as audio.

125 online online | E-mail | Web | 8. dubna 2017 v 9:00 | Reagovat

I am truly thankful to the holder of this website who has shared this fantastic article at here.

126 online_pharmacy online_pharmacy | E-mail | Web | 9. dubna 2017 v 9:40 | Reagovat

I appreciate, cause I found just what I was looking for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

127 custom_writing custom_writing | E-mail | Web | 9. dubna 2017 v 9:40 | Reagovat

Hello!

128 online online | E-mail | Web | 13. dubna 2017 v 19:26 | Reagovat

I'm truly enjoying the design and layout of your blog. It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Outstanding work!

129 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 23. dubna 2017 v 21:18 | Reagovat

Awesome article post.Thanks Again. Much obliged.

130 online_cialis online_cialis | E-mail | Web | 25. dubna 2017 v 5:35 | Reagovat

Hey very nice blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds alsoI'm satisfied to find a lot of useful info right here within the post, we'd like develop extra strategies in this regard, thanks for sharing.

131 discount_cialis discount_cialis | E-mail | Web | 25. dubna 2017 v 18:04 | Reagovat

I simply couldn't depart your site prior to suggesting that I actually loved the standard info an individual supply for your guests? Is going to be back regularly in order to inspect new posts.

132 ViagCourf ViagCourf | E-mail | Web | 27. dubna 2017 v 1:10 | Reagovat

viagra odt

      <a href=http://buyviagraonlinezrx.com/>viagra pills</a>

    <a href="http://buyviagraonlinezrx.com/">viagra online</a>

    look here where to get viagra

133 PolkaCourf PolkaCourf | E-mail | Web | 28. dubna 2017 v 5:55 | Reagovat

meilleur prix du cialis

      <a href=http://cialisuperactivenpx.com/>cialis super active</a>

    <a href="http://cialisuperactivenpx.com/">buy cialis online</a>

    cialis halbwertszeit

134 viagra viagra | E-mail | Web | 30. dubna 2017 v 18:01 | Reagovat

Helpful info. Fortunate me I found your website by chance, and I'm shocked why this twist of fate did not took place earlier! I bookmarked it.

135 OnlinepCourf OnlinepCourf | E-mail | Web | 30. dubna 2017 v 21:45 | Reagovat

only today cialis sales online

      <a href=http://priceofcialisrnx.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://priceofcialisrnx.com/">buy cialis</a>

    linguette molli di cialis

136 purchase_viagra purchase_viagra | E-mail | Web | 1. května 2017 v 12:14 | Reagovat

Great blog! I am loving it!! Will come back again. I am taking your feeds also

137 Smithe124 Smithe124 | E-mail | Web | 4. května 2017 v 23:46 | Reagovat

It's very straightforward to find out any topic on net as compared to textbooks, as I found this article at this site. dkcggaabdeekgdcg

138 VikaCourf VikaCourf | E-mail | Web | 7. května 2017 v 10:02 | Reagovat

safest website buy viagra

      http://www.viagrarxp.com/ - viagra onkine cheap

    <a href="http://www.viagrarxp.com/">viagra cheap</a>

    buy viagra oman

139 MoisesCourf MoisesCourf | E-mail | Web | 7. května 2017 v 10:37 | Reagovat

small loans in raleigh nc

      <a href=http://bestpaydaynpz.com/>payday loan</a>

    <a href="http://bestpaydaynpz.com/">payaday loans</a>

    payday loans open on sunday in cincinnati

140 MoisesCourf MoisesCourf | E-mail | Web | 8. května 2017 v 3:35 | Reagovat

cheapest secured loans

      <a href=http://bestpaydaynpz.com/>online payday advance</a>

    <a href="http://bestpaydaynpz.com/">internet payday loans</a>

    personal loan live chat

141 generic generic | E-mail | Web | 8. května 2017 v 4:02 | Reagovat

Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one? Thanks a lot!

142 Smithd178 Smithd178 | E-mail | Web | 9. května 2017 v 3:24 | Reagovat

Would you be taken with exchanging links? cgekegfeegdceekc

143 Smithb188 Smithb188 | E-mail | Web | 9. května 2017 v 3:28 | Reagovat

Purchase Generic Bactrim 800mg Without Prescription in Arlington edadcefbeekkbagg

144 ElleCourf ElleCourf | E-mail | Web | 10. května 2017 v 22:46 | Reagovat

bad credit loans guaranteed approval online

      http://loanbadoknpz.com/ - loan

    <a href="http://loanbadoknpz.com/">installment loan</a>

    cash advance in Fort Wayne Ind.

145 MoisesCourf MoisesCourf | E-mail | Web | 13. května 2017 v 20:41 | Reagovat

que es el cialis generico

      http://cialisonlinerxonline.com/ - generic cialis

    <a href="http://cialisonlinerxonline.com/">buy cialis online</a>

    good choice online cialis

146 LidaCourf LidaCourf | E-mail | Web | 15. května 2017 v 0:20 | Reagovat

buy viagra tacoma

      http://viagrarxbuy.com/ - viagra

    <a href="http://viagrarxbuy.com/">buy viagra online</a>

    wow)) order viagra cialis

147 LidaCourf LidaCourf | E-mail | Web | 15. května 2017 v 4:26 | Reagovat

best way to eat viagra

      http://viagrarxbuy.com/ - generic viagra

    <a href="http://viagrarxbuy.com/">buy viagra online</a>

    try it viagra 30 mg

148 LidaCourf LidaCourf | E-mail | Web | 15. května 2017 v 6:03 | Reagovat

viagra vs cialis recreational

      http://viagrarxbuy.com/ - viagra online

    <a href="http://viagrarxbuy.com/">viagra generic</a>

    pharmacie en ligne viagra rose

149 DrewCourf DrewCourf | E-mail | Web | 18. května 2017 v 2:59 | Reagovat

enter site overnight cialis

      <a href=http://buycialisizronline.com/>cialis cheap</a>

    <a href="http://buycialisizronline.com/">order cialis</a>

    click now cialis transdermal

150 Smithc158 Smithc158 | E-mail | Web | 18. května 2017 v 14:16 | Reagovat

I really like your writing style, excellent info, thank you for putting up  dbbdaffgfeddgckk

151 DrewCourf DrewCourf | E-mail | Web | 18. května 2017 v 23:05 | Reagovat

comprar cialis 5mg en mexico

      <a href=http://buycialisizronline.com/>order cialis</a>

    <a href="http://buycialisizronline.com/">generic cialis</a>

    foro cialis original

152 DrewCourf DrewCourf | E-mail | Web | 18. května 2017 v 23:28 | Reagovat

cialis tablet description

      <a href=http://buycialisizronline.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://buycialisizronline.com/">cheap cialis</a>

    cialis canadian cost

153 AhmedSpele AhmedSpele | E-mail | Web | 19. května 2017 v 0:46 | Reagovat

using cialis recreational

<a href=http://buycialisvaonline.com/>cheap cialis</a>

<a href="http://buycialisvaonline.com/">cilais price</a>

cialis tablets uk suppliers

154 AndreyCourf AndreyCourf | E-mail | Web | 19. května 2017 v 9:39 | Reagovat

only today purchase of cialis

http://buycialisvjonline.com/ - cialis generic

<a href="http://buycialisvjonline.com/">buy cialis</a>

cialis low cost generico

155 MilesCourf MilesCourf | E-mail | Web | 20. května 2017 v 0:24 | Reagovat

directions for viagra usage

      http://viagraonlinezx.com/ -  cheap viagra

    <a href="http://viagraonlinezx.com/"> cheap viagra online</a>

    forum viagra pharmacie

156 MilesCourf MilesCourf | E-mail | Web | 20. května 2017 v 13:03 | Reagovat

k c b b af viagra

      <a href=http://viagraonlinezx.com/>viagra</a>

    <a href="http://viagraonlinezx.com/"> buy viagra online</a>

    cost of viagra for pill

157 AnnieCourf AnnieCourf | E-mail | Web | 20. května 2017 v 16:10 | Reagovat

mail order viagra from canada

      <a href=http://cheapviagrazpn.com/>viagra cheap</a>

    <a href="http://cheapviagrazpn.com/">viagra online</a>

    viagra en linea sk

158 AnnieCourf AnnieCourf | E-mail | Web | 20. května 2017 v 16:53 | Reagovat

generic viagra by ranbaxy

      <a href=http://cheapviagrazpn.com/>viagra online</a>

    <a href="http://cheapviagrazpn.com/">cheap viagra</a>

    the best place 50mg viagra

159 Smithd748 Smithd748 | E-mail | Web | 21. května 2017 v 3:11 | Reagovat

My spouse and I stumbled over here by a different internet address and thought I might check items out. I like what I see so i am just following you. Appear forward to checking out your web page again. cbdddeeaedbakfgb

160 Smithk433 Smithk433 | E-mail | Web | 21. května 2017 v 3:13 | Reagovat

Today, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone! eadaebcddaeeefgk

161 AnnieCourf AnnieCourf | E-mail | Web | 21. května 2017 v 4:02 | Reagovat

the best place 50mg viagra

      <a href=http://cheapviagrazpn.com/>viagra</a>

    <a href="http://cheapviagrazpn.com/">viagra without doctor prescription</a>

    buy generic viagra online uk

162 AnnieCourf AnnieCourf | E-mail | Web | 21. května 2017 v 15:37 | Reagovat

cialis viagra prezz

      <a href=http://cheapviagrazpn.com/>online viagra</a>

    <a href="http://cheapviagrazpn.com/">buy viagra online</a>

    viagra se games

163 AnnCourf AnnCourf | E-mail | Web | 21. května 2017 v 18:02 | Reagovat

cialis brand cheap

      <a href=http://cheapcialisv5.com/>cialis canada</a>

    <a href="http://cheapcialisv5.com/">generic cialis</a>

    order cialis online ottawa

164 AnnCourf AnnCourf | E-mail | Web | 22. května 2017 v 0:39 | Reagovat

cialis 20 mg vida

      <a href=http://cheapcialisv5.com/>cialis generic</a>

    <a href="http://cheapcialisv5.com/">generic cialis</a>

    cialis online legale

165 AnnieCourf AnnieCourf | E-mail | Web | 22. května 2017 v 2:21 | Reagovat

vendita viagra italia

      <a href=http://cheapviagrazpn.com/>generic viagra</a>

    <a href="http://cheapviagrazpn.com/">viagra generic</a>

    viagra generico prezzi

166 VenekCourf VenekCourf | E-mail | Web | 22. května 2017 v 11:39 | Reagovat

cialis 20mg online

      http://buycialisto.com/ - cialis online

    <a href="http://buycialisto.com/">cialis online</a>

    dove comprare cialis foru

167 ohne ohne | E-mail | Web | 22. května 2017 v 11:58 | Reagovat

Wow! This blog looks exactly like my old one! It's on a completely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors!

168 MoisesCourf MoisesCourf | E-mail | Web | 22. května 2017 v 22:59 | Reagovat

cialis viagra interaction

      http://buyviagracvz.com/ -  generic viagra online

    <a href="http://buyviagracvz.com/"> cheap viagra online</a>

    cialis viagra quebec

169 SethCourf SethCourf | E-mail | Web | 24. května 2017 v 7:48 | Reagovat

il costo di cialis in spagna

      <a href=http://cialisbuyvbz.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://cialisbuyvbz.com/">cilais price</a>

    vente cialis authentique

170 AnnCourf AnnCourf | E-mail | Web | 26. května 2017 v 5:12 | Reagovat

non generic cialis for sale

      http://buycialisfxz.com/ - buy cialis online

    <a href="http://buycialisfxz.com/">buy cialis online</a>

    cheapest cialis in australia

171 loans loans | E-mail | Web | 27. května 2017 v 8:41 | Reagovat

I think  you have  observed  some very interesting  details ,  appreciate it for the post.

172 e e | E-mail | Web | 27. května 2017 v 18:03 | Reagovat

This kind of game gives a real experience of building a farm and planting

173 DemidCourf DemidCourf | E-mail | Web | 27. května 2017 v 19:10 | Reagovat

wow look it overnight cialis

      http://buygvcialisonline.com/ - order cialis

    <a href="http://buygvcialisonline.com/">buy cialis online</a>

    buy cialis at rx

174 DemidCourf DemidCourf | E-mail | Web | 28. května 2017 v 1:21 | Reagovat

generic cialis 10mg

      http://buygvcialisonline.com/ - buy cialis

    <a href="http://buygvcialisonline.com/">cheap cialis</a>

    cialis shop berlin

175 buy buy | E-mail | Web | 28. května 2017 v 12:57 | Reagovat

Hi, everything is going well here and ofcourse every one is sharing information, that's really fine, keep up writing.

176 DemidCourf DemidCourf | E-mail | Web | 29. května 2017 v 2:19 | Reagovat

cialis rezept gunstig

      http://buygvcialisonline.com/ - cheap cialis

    <a href="http://buygvcialisonline.com/">cilais price</a>

    can you order cialis tablets

177 DemidCourf DemidCourf | E-mail | Web | 29. května 2017 v 9:05 | Reagovat

young guys taking cialis

      http://buygvcialisonline.com/ - generic cialis

    <a href="http://buygvcialisonline.com/">generic cialis</a>

    sale for cialis

178 MoisesCourf MoisesCourf | E-mail | Web | 29. května 2017 v 22:30 | Reagovat

viagra viagra sildenafil

      <a href=http://cheapaviagra.com/>buy viagra online</a>

    <a href="http://cheapaviagra.com/">cheap viagra</a>

    compare price viagra

179 IrisCourf IrisCourf | E-mail | Web | 30. května 2017 v 11:49 | Reagovat

il la pillola del viagra

      <a href=http://genericxviagra.com/>viagra super active plus</a>

    <a href="http://genericxviagra.com/">cheap viagra</a>

    viagra online at sydney

180 SergeyCourf SergeyCourf | E-mail | Web | 1. června 2017 v 7:44 | Reagovat

uk viagra buy no prescription

      http://buyviagraonlineaz.com/ - cheap viagra

    <a href="http://buyviagraonlineaz.com/">viagra generic</a>

    achat viagra sur internet avis

181 SergeyCourf SergeyCourf | E-mail | Web | 1. června 2017 v 9:18 | Reagovat

viagra online dogana

      http://buyviagraonlineaz.com/ - viagra

    <a href="http://buyviagraonlineaz.com/">cheap viagra</a>

    trusted generic viagra

182 AlexeyCourf AlexeyCourf | E-mail | Web | 1. června 2017 v 15:48 | Reagovat

cialis en suisse

      http://cialis10mgonlinez.com/ - buy cialis online

    <a href="http://cialis10mgonlinez.com/">cheap cialis</a>

    il cialis opinioni

183 SergeyCourf SergeyCourf | E-mail | Web | 1. června 2017 v 18:48 | Reagovat

generic viagra sample pack

      http://buyviagraonlineaz.com/ - viagra generic

    <a href="http://buyviagraonlineaz.com/">viagra</a>

    kaufen sie viagra bester preis

184 VelkCourf VelkCourf | E-mail | Web | 4. června 2017 v 21:04 | Reagovat

cialis oslo

      http://buycialisaonline.com/ - buy cialis online

    <a href="http://buycialisaonline.com/">cialis canada</a>

    pharmacy generic cialis

185 IrishCourf IrishCourf | E-mail | Web | 5. června 2017 v 12:25 | Reagovat

cialis gel uk

      http://buycialisko.com/ - generic cialis online

    <a href="http://buycialisko.com/">cialis online</a>

    cialis sachets discount

186 IannCourf IannCourf | E-mail | Web | 5. června 2017 v 13:15 | Reagovat

only now viagra england

      http://viagragenonline.com/ -  buy cheap viagra online

    <a href="http://viagragenonline.com/">viagra generic</a>

    buying indian viagra

187 IrishCourf IrishCourf | E-mail | Web | 6. června 2017 v 1:45 | Reagovat

cialis culturismo

      http://buycialisko.com/ - generic cialis online

    <a href="http://buycialisko.com/">cheap cialis</a>

    cheapest generic cialis online

188 IrishCourf IrishCourf | E-mail | Web | 6. června 2017 v 13:25 | Reagovat

low cost canadian cialis

      http://buycialisko.com/ - buy cialis

    <a href="http://buycialisko.com/">cialis online</a>

    cialis ordine

189 IrishCourf IrishCourf | E-mail | Web | 7. června 2017 v 8:03 | Reagovat

cialis order online discount

      http://buycialisko.com/ - buy cialis online

    <a href="http://buycialisko.com/">cialis 10mg</a>

    mg 10 cost cialis

190 CoreCourf CoreCourf | E-mail | Web | 7. června 2017 v 22:16 | Reagovat

ordine di cialis

      http://buyacialisonline.com/ - cialis online

    <a href="http://buyacialisonline.com/">cialis 20mg</a>

    cialis original preise

191 CoreCourf CoreCourf | E-mail | Web | 8. června 2017 v 0:02 | Reagovat

generic cialis pills e20

      http://buyacialisonline.com/ - buy cheap cialis

    <a href="http://buyacialisonline.com/">cheap cialis</a>

    cialis online south africa

192 CoreCourf CoreCourf | E-mail | Web | 8. června 2017 v 16:20 | Reagovat

how long i take cialis

      http://buyacialisonline.com/ - generic cialis

    <a href="http://buyacialisonline.com/">generic cialis online</a>

    why use 40 mg cialis

193 CoreCourf CoreCourf | E-mail | Web | 9. června 2017 v 3:41 | Reagovat

dove comprare cialis sicur

      http://buyacialisonline.com/ - buy cialis online

    <a href="http://buyacialisonline.com/">buy cheap cialis</a>

    cialis 20 mg wirkt nicht

194 MoisesCourf MoisesCourf | E-mail | Web | 10. června 2017 v 23:34 | Reagovat

buy cialis miami

      http://buycialistonline.com/ - cheap cialis

    <a href="http://buycialistonline.com/">cialis 10mg</a>

    buy cheap cialis online au

195 AndrewCourf AndrewCourf | E-mail | Web | 10. června 2017 v 23:52 | Reagovat

do you have to have good credit to take out a personal loan

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">online payday loans</a>

    2500 dollar loan

196 AndrewCourf AndrewCourf | E-mail | Web | 11. června 2017 v 23:58 | Reagovat

christmas cash

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday advance loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no faxing payday advance</a>

    personal loans copperas cove

197 MoisesCourf MoisesCourf | E-mail | Web | 12. června 2017 v 21:52 | Reagovat

cash advance garden city mi

      http://fastcashisok.com/ - faxless payday loan

    <a href="http://fastcashisok.com/">payday loans online</a>

    cash loans ballito

198 Phillipjuple Phillipjuple | E-mail | Web | 3. října 2017 v 16:38 | Reagovat

<a href=http://www.ajedrezlinares.es/adidas-flux-españa-788.html>Adidas Flux España</a>
Initially, your loved one can be against the support they will need. She or he may well not want to see a professional, but you should be prolonged so that you can aid in the right way. It can be hard to support oneself while you are frustrated.Stick to An Excellent Assistance For Great Looking Pores and skin

If you have property insurance and also have your dog, be sure that you search for plan possibilities which cover people who may be assaulted from your canine. It's a strange and in reverse entire world occasionally, but an intruder can certainly sue you if your dog episodes him. Yeah, it's crazy, but that's why they may have these insurance alternatives.

199 BrandonGeply BrandonGeply | E-mail | 17. října 2017 v 16:24 | Reagovat

Wrjznlvlh
Интернет магазин <a href=https://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>женские кошельки</a> не дорого, Где рядом купить маленькие <a href=https://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>кошельки женские</a> приметы

200 Donaldvob Donaldvob | E-mail | Web | 8. listopadu 2017 v 16:09 | Reagovat

<a href=http://www.josecarlossomoza.es/beats-imitacion-mercadolibre-325.html>Beats Imitacion Mercadolibre</a>
When you are purchasing a great component of precious jewelry, by pass the countrywide sequence and attempt the little jeweler on for dimension. A tiny jeweler will likely offer you more customized customer support. Additionally, they usually are accessible to discussing on selling price, as opposed to the important men. Request your buddies and neighborhood friends if you have a compact jeweler in the city that they would suggest.

<img>https://www.eglobe.dk/images/egl2/3346-jordan-sko.jpg</img>

Use desired goals to assist control stress and anxiety. Should you set up a target for each day of each week, you will get some thing to operate towards. Doing this will maintain your thoughts away from anxiety and stress, lowering the volume of anxiousness that you feel each day. Lifestyle can be as great as you wish it to be.

<img>https://www.engelharda.nl/images/eng2/7568-nike-air-force-wit-goedkoop.jpg</img>

201 Jamesheict Jamesheict | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 3:45 | Reagovat

<a href=http://www.catharijne-concerten.nl/742-adidas-neo-kindersneaker.php>Adidas Neo Kindersneaker</a>
Avoid modified and packaged sugar. Steer clear of great fructose corn syrup and sugar alternatives. Your well-being and health can be adversely influenced by too much sugars of any sort in your daily diet. An eating plan with a lot of sugars could be a one way solution to despression symptoms, moodiness, and diabetes.

<img>https://www.hausaufblick.de/images/hausaufblick/7397-nike-free-run-flyknit-3.jpg</img>

View your food intake - minimize steak as well. Those who have a Mediterranean diet program are more unlikely to be prone to joint inflammation. A Mediterranean diet regime consists of sea food, cereal products, many fruits and skin oils. Be sure you consist of these crucial aspects in your food consumption and you need to view a variation. This will likely not heal joint disease but ought to help reduce the anguish.

<img>https://www.afu.nu/images/afu2/14289-timberland-kengät-suojaus.jpg</img>

202 Timothypsync Timothypsync | E-mail | Web | 13. ledna 2018 v 12:55 | Reagovat

Earn on the Internet from $ 5000 per day, do not strain, the details are here: http://pagebin.com/OShLPYA7

how to make money shooting music videos, make money online no scams, how to make easy money in casino, money gram transfer novca, moneygram estimate transfer cost, top 10 money making online, how to make cash fast as a kid, online surveys that pay legitimate
, online casino strategy, www arsenal transfer goal com, online contest to win money in india 2016, let's make money film online, online bingo casino no deposit, best new online casino uk, online sites to make money, make money video poker, can you make money selling information products, can you make money as real estate agent, transfer credit card debt to new card
, how to make money real estate investment, casino 1995 online film magyarul, how to make money betting on cricket, best free online casino slot games, legal online casinos in kentucky, anyone make money from online surveys, hoteles con casino en costa rica, how to make money on the side in south africa

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama