OSN

20. června 2009 v 12:17 | Darkened |  Referáty
Předchůdce OSN
- původně zakládány mezinárodní organizace určené ke spolupráci v konkrétních oblastech (1865 -Mezinárodní telegrafická (dnes telekomunikační) unie, Všeobecná poštovní unie - 1874)
- 1899 se v Haagu konala první mezinárodní mírová konference, jejímž cílem bylo vypracovat nástroje k mírovému řešení krizí, k prevenci válek a kodifikaci pravidel boje
→ schválila Úmluvu o mírovém řešení mezinárodních konfliktů
→ Stálý arbitrážní soud - začátek činnosti 1902
- Společnost národů - ustavená v roce 1919 v rámci Versailleské smlouvy "na podporu mezinárodní spolupráce a dosažení míru a bezpečnosti"
- ukončila činnost poté, co se jí nepodařilo zabránit vypuknutí druhé světové války


Vznik OSN
- název Spojené národy - navrhl Franklin D. Roosevelt
- poprvé použit za druhé světové války v Deklaraci Spojených národů z 1. ledna 1942, v níž se zástupci 26 států jménem svých vlád zavázali pokračovat ve společném boji proti mocnostem Osy (Německo, Itálie, Japonsko)
- 1945 se v San Francisku sešli zástupci 50 zemí na Konferenci Spojených národů o mezinárodním uspořádání a vypracovali Chartu OSN
- podepsalo 26. června 1945 celkem 50 zemí (Polsko sice nebylo na konferenci zastoupeno a svůj podpis připojilo později, je ale považováno za jednu z 51 zakládajících členských zemí OSN)
- Organizace spojených národů oficiálně vznikla 24. října 1945, kdy byla Charta ratifikována Čínou, Francií, Sovětským svazem, USA, Velkou Británií a většinou ostatních signatářských zemí OSN
→ Den Spojených národů
- hlavní sídlo OSN - New York
- další sídla např. - v Addis Abebě, Bangkoku, Bejrútu, Ženevě, Nairobi, Santiagu a ve Vídni

Charta OSN
- stanovuje práva a povinnosti členských států a stanoví orgány a postupy fungování OSN
- kodifikuje základní principy mezinárodních vztahů - od suverenity a rovnosti mezi státy až po zákaz užití síly při řešení mezinárodních sporů

Členství
- mohou přistoupit všechny státy ochotné přijmout povinnosti vyplývající z Charty a schopné tyto povinnosti plnit


Oficiální jazyky
- angličtina, čínština, francouzština, ruština a španělština
- oficiální jazyk Valného shromáždění, Rady bezpečnosti a Ekonomické a sociální rady byla později doplněna arabština

Cíle Spojených národů, definované v Chartě, jsou následující:
  • udržovat mezinárodní mír a bezpečnost;
  • rozvíjet mezi národy přátelské vztahy založené na respektování zásad rovnoprávnosti a práva na sebeurčení národů;
  • spolupracovat při řešení mezinárodních ekonomických, sociálních, kulturních a humanitárních otázek a podpoře základních lidských práv a svobod;
  • být centrem pro koordinaci kroků, které národy podnikají v zájmu dosažení těchto společných cílů.
Činnost Organizace spojených národů vychází z následujících zásad:
  • všechny členské státy jsou suverénní a rovnoprávné;
  • zavazují se plnit své povinnosti vyplývající z Charty;
  • zavazují se řešit mezinárodní spory mírovými prostředky, bez ohrožování mezinárodního míru, bezpečnosti a spravedlnosti;
  • vystříhají se vyhrožování silou a používání síly proti jiným členským státům;
  • zavazují se poskytnout OSN veškerou pomoc při jakékoli akci, ke které Organizace na základě Charty přistoupí;
  • žádné ustanovení Charty neopravňuje Spojené národy k tomu, aby se vměšovaly do otázek, které jsou výlučně vnitřní záležitostí jakéhokoli státu.
OSN vyvíjí činnost po celém světě a činí tak prostřednictvím šesti orgánů, jimiž jsou:
-VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ (ústřední orgán OSN)
-RADA BEZPEČNOSTI (hlavní ochránce světového míru)
-HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ RADA (zabývá se hospodářskými problémy a rozvojem)
-PORUČENSKÁ RADA (stará se o situaci v nesvobodných a nesamosprávných územích)
-MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR (vydává soudní rozhodnutí ve sporech států nikoliv jednotlivců)
-SEKRETARIÁT (příprava podkladových informací k nejrůznějším problémům, které ostatní orgány OSN řeší)

SEKRETARIÁT OSN
- Hlavou sekretariátu je generální tajemník jmenovaný Valným shromážděním na základě doporučení Rady bezpečnosti na pětileté funkční období
- tým tzv. mezinárodních úředníků (international civil servants) působících v různých zemích světa (7500 stálých zaměstnanců z více než 170 zemí světa)
- úkoly: servis ostatním orgánům Spojených národů a je pověřen správou jejich programů a činností
· řízení a správa mírových operací
· zprostředkovatelská činnost v mezinárodních sporech
· zkoumání ekonomických a společenských trendů
· vypracovávání zpráv o lidských právech a trvale udržitelném rozvoji
· informují světová média o práci OSN
· organizují mezinárodní konference o zásadních problémech současného světa
· zajišťují tlumočení projevů a překlady dokumentů do oficiálních jazyků OSN
Generální tajemník
- navrhován Radou bezpečnosti a později schválen Valným shromážděním
- "hlavní správní úředník OSN"
- "vykonává funkce, jež mu byly svěřeny" Radou bezpečnosti, Valným shromážděním, Ekonomickou a sociální radou a dalšími orgány OSN
- Charta rovněž zmocňuje generálního tajemníka k tomu, aby "upozorňoval Radu bezpečnosti na jakékoli otázky, které by podle jeho soudu mohly znamenat ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti"
- musí brát ohledy na potřeby jednotlivých členských států
- musí udržet hodnoty a morální autoritu OSN a mluvit a jednat v zájmu udržení míru, i kdyby se tak vystavoval riziku, že se čas od času dostane do sporu s týmiž členskými státy, jejichž zájmy se snaží prosazovat
- silou svého "osobního vlivu", to jest prostřednictvím veřejných i soukromých kroků postavených na jeho nezávislosti a bezúhonnosti, pomáhá předcházet konfliktům, brání jejich eskalaci a jejich šíření
- Ban Ki Moon - Funkce se ujal 1. ledna 2007
- z Korejské republiky
- 62 let
- bývalý ministr zahraničí a obchodu Korejské republiky
- vystřídal v čele OSN Kofiho Annana z Ghany

RADA BEZPEČNOSTI
- 5 stálých členů (Čína, VB, USA, Rusko, Francie), 10 členů volených na 2 roky
- zatímco usnesení ostatních orgánů jsou ve vztahu k členským státům OSN pouze doporučující, rezoluce Rady bezpečností jsou závazné a Rada může jejich splnění vynucovat i silou
- Bezpečnostní rada jako jediný orgán může nařídit použití síly při řešení ohrožení míru.
Tento orgán zasedá stále a do jeho kompetence patří :
· zachování míru ve světě
· řešení sporů
· úprava zbrojení
· používání sankcí vůči narušiteli
· podnikání vojenských akcí proti agresoru
· navrhuje kandidáta na generálního tajemníka
· spolu s Valným shromážděním volí soudce mezinárodního soudního dvora
· předkládá zprávy o svojí činnosti valnému shromáždění
PORUČENSKÁ RADA OSN
- dnes nepracuje
- úkolem bylo zajistit přechod závislých a nesamostatných území k samostatnosti
- pod správu patřila území, jež byla odňata poraženým mocnostem po druhé světové válce - Itálii, Japonsku

ECOSOC (Ekonomická a sociální rada)
- 54 členů, volených na tříleté období Valným shromážděním, v rámci cirkulace se mění každý rok jedna třetina členů
- zasedá 2x ročně - 1x v Ženevě a 1x v New Yorku
Kompetence:
· otázky spojené s ekonomickým, sociálním, kulturním a zdravotním rozvojem;
· podpora dodržování lidských práv;
· dojednávání spolupráce s přidruženými odbornými mezinárodními organizacemi - Světová zdravotnická organizace, Organizace pro výživu a zemědělství, Světová banka apod.;
· vytváří si pomocní orgány, kterými jsou komise nebo výbory - Komise pro lidská práva, Výbor pro národnostní menšiny, Evropská hospodářská komise apod.
MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR
- sídlo v Nizozemí v Haagu
- úkolem soudu je řešit spory mezi státy a podávat posudky o právních otázkách na žádost oprávněných orgánů
- úřední jazyky: angličtina, francouzština
- Statut Mezinárodního soudního dvora - hlavní právní dokument, součást Charty OSN
- soudci - 1
- voleni Valným shromážděním a Radou bezpečnosti na 9 let (každé 3 roky obměna 3)
- usnáší se naprostou většinou hlasů, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy

Cíle OSN do roku 2015:
· snížit chudobu a sociální vyloučení
· dosáhnout univerzálního primárního vzdělávání
· prosazovat rovnost mužů a žen a poskytovat ženám více možností prosadit se ve společnosti
· snížit dětskou úmrtnost
· zlepšit zdraví matek
· boj s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi
· zajistit environmentální udržitelnost
· vybudovat globální partnerství pro rozvoj
· udržovat mezinárodní mír a bezpečnost
UNESCO
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, což znamená Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu
- sídlo v Paříži
- Hlavním úkolem UNESCO je usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury a prosazováním úcty k lidským právům a právnímu řádu
- založeno 4.11. 1945 v Londýně
- projekty podporované UNESCEM - zahrnují šíření gramotnosti, odborné a školicí programy, programy mezinárodní vědní spolupráce, propagaci nezávislých médií a svobody tisku, regionální a kulturní historické projekty, propagaci kulturní různorodosti, dohody mezinárodní spolupráce v oblasti kulturního a přírodního dědictví a ochrany lidských práv, a pokusy vyrovnat rozdíly v možnosti využití digitálních technologií ve světě


UNICEF
- United Nations Children's Fund (od 1953, kdy se stalo stálou součástí OSN)
- původně Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci (United Nations International Children's Emergency Fund)
- 11.12.1946 vznik - reakce na utrpení dětí za 2. sv. války
- 1965 - držitel Nobelovy ceny míru


WFP
- World Food Programme
- sídlo v Římě
- založeno 1963
- zaměřuje se převážně na rychlou potravinovou pomoc ženám a dětem, ať už v případě živelných katastrof či války

Zdroje:
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama