Politika Karla IV. za jeho císařství 2

4. prosince 2007 v 18:46 | Darkened |  Dějepis
Poznámky z druhého dílu ze dvou knih od Františka Kavky - Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355 - 1378). Vydalo nakladatelství Karolinum v Praze, r. 1993.
2. DÍL (1364 - 1378)
1. Nástup do Dolní Lužice a cesta do Avignonu (1364 - 1365)
- 1364 - † Arnošt z Pardubic
- Vratislav - odhalení falešných pečetidel (obviněn Johann ze Schellendorfu, býv. vrat. hejtman)
- ´Bistumskarusel´- v úřadu mistra komory Půta z Častovic → Jan Očko z Vlašimi(původně olomoucký biskup) - jmenován pražským arcibiskupem
- olomouckým biskupem Jan ze Středy
- litomyšlským biskupem Albrecht ze Šternberka
- pražský arcibiskup Jan Očko a jeho nástupci jmenováni apoštolskými legáty
- 1365 - Karel IV. korunován na krále v Arelatsku
- zakládací listina univerzity v Ženevě
- zvláštní mincovní řád pro Arelatsko
- získání ostatků sv. Zikmunda ve sv. Mořici
- výprava x ´Angličanům´(=žoldnéřské bandy, v čele ´arcikněz´ Arnaud de Cervolles, poraženi) do J Německa
-† Ludvík VI. Říman
-† Rudolf IV. (26 let)
-† Lodovico III. della Torre (aquilejský patriarcha) → nástupce 1366 augšpurský biskup Markvart z Randeggu
2. Nové námluvy na budínském dvoře, další územní zisky v Pomohaní a příprava k tažení do Itálie (1365 - 1367)
- 1365 - Jan ze Středy opět kancléřem
- 1. křížové tažení Petra I. x Alexandrii - křižácký útěk
- 1366 - Ota Braniborský ∞ Kateřina
- Albrecht III. Rakouský ∞ Eliška
- 2. testament Jana Jindřicha (1. Jošt, 2. Soběslav, 3. Prokop)
- Václav ∞ Alžběta Uherská
- * dcery Anny
- 1. univerzitní kolej Karolinum
- přeměna kapituly Všech Svatých na Hradě → 2. univerzitní kolej Všech Svatých neboli Andělská
- říšský sněm ve Frankfurtu nad Mohanem - Karlovo tažení do Itálie x žoldnéřům
- Václav Lucemburský generálním vikářem v říši
- Gerlach zemským fojtem v Dolním Švábsku
- 1367 - Václav Lucemburský zemským fojtem v Alsasku
- jednání s nunciem Bertrandem o přesídlení kurie do Říma
- Žitava - zákaz schůzí bez souhlasu měsatské rady a pád cechovní autonomie kvůli stížnostem řemeslníků na městskou radu
- Urban V. vstupuje do Říma
- Jan Jindřich ∞ Alžběta z Oettingen (4. manželka)
- Anglik (po † Alboronza) generálním vikářem církve v Itálii
- † Dětřich z Portic
- 1367/68 - odkoupení Dolní Lužice Václavem od Oty Braniborského
3. 2.římská jízda (1368/69)
- 1368 - Kongres králů - zajištění účasti na křížovém tažení
- † kolínský arcibiskup Engelbert
- říšský sněm ve Frankfurtu
- * syn Zikmund
- arcibiskupem v Magdeburgu Albrecht ze Šternberka → litomyšlský biskup Petr Jelito
- † Bolek II. Svídnický
- korunovace Alžběty v Římě
- zřízení říšského generálního vikariátu nad Toskánskem - vikářem kardinál-biskup Porta Gui de Bolougne
- Kuno z Falknštejna trevírským arcibiskupem → kolínským Jan z Ligne
- založení a dotace hospicu v Římě - zůstalo jen při úmyslu
- 1378 realizovali Petr a Oldřich z Rožmberka - 1. národní hospic v Římě
- Siena - povstání - ohrožení císařské rodiny
- Půta z Častovic pražským arcijáhnem
- osvobození Luccy od podřízenosti Pise, obdržela zakládací listinu univerzity
-1369 - založení celestiánského kláštěra na hradě Ojvíně
- odboj města Perugie - bitva u Arezza - poraženo, ale 1370 papež příkaz ke křížové výpravě
4. Pod hrozbou wittelbašsko-anjouovského spolku (1369 - 1371)
- 1368 - Žitava - do městské rady připuštěni 3 řemeslníci
- 1369 - morová epidemie
- vévodství javorsko-svídnické po Bolkovi I. Svídnickém získává Václav
- opět anglo-francouzská válka
- 1370 - zákaz dovozu a prodeje cizích vín s vyjímkou dražšíh druhů
- Most - mílové právo, privilegia na sklad
- Cheb - povoleno zvláštní clo na opravu silnic
- osamostatnění politiky Oty Braniborského → konflikty
- * syn Jan (později Zhořelecký)
- Václav ∞ Jana Dolnobavorská
- korunovace Jany Bavorské na českou královnu
- kolínským kurfiřtem místo Kuna Fridrich ze Saarswerdenu
- † Kazimír III. → Ludvík Uherský
- † Urban V. → Řehoř XI.
- † Rudolf II. → kurfiřtský hlas na bratra Václava, měl vládnout společně se synovcem Albrechtem
- 1370/71 - zesílení opevnění Hradu parkánem a příkopem
- 1371 - Karel IV. tažení x Otovi Branioborskému
- Karlovo onemocnění (otrava?)
- † Gerlach, mohučský arcibiskup → Adolf Nassavský
5. Dobytí Branibor (1371 - 1373)
- 1371 - Jan ze Šternberka zproštěn úřadu → magdeburským arcibiskupem Petr Jelito
- Václav Lucemburský - útok na vévodství jülišské → bitva u Baesweileru x Vilém IV. Jülšský (vítěz, zajal Václava)
- Pirna - příměří s Otou Braniborským do 1373
- 1372 - * syn Karel
- landfrýd v Durynsku
- Fridrich ze Saarswerdenu říšským vikářem místo Václava Lucemburského
- Cáchy - jednání o vysvobození Václava Lucemburského
- ´Pergamenová válka´- Ludvík Uherský prohlásil, že bude nadále podporovat Wittelsbachy → Karel IV. vyhlásil solidaritu s Habsburky a pomáhat jim x uherskému králi
jmenování hraběte Amadea VI. Savojského generálním kapitánem a říšským vikářem v Itálii
- 1373 - zahájena válka s Otou Braniborským - útok na město Fürstenwalde → obrana Oty a jeho synovce Fridricha Bavorského → mír
- † syn Karel
- † Jan z Ligne → na mohučský stolec kandidatura Ludvíka Míšeňského
- † dcera Eliška, manželka Albrechta III.
- * dcera Markéta
- znovunastolení vybírání svatopetrského halíře z vratislavské diecéze
- Branibory v léno synům Václavovi, Zikmundovi a Janovi
6. Na cestěk Václavověříšské volbě(1373 - 1376)
- 1373 - † Magnus II. Brunšvický
- Jan Očko z Vlašimi - od císaře město Luhe nad Naabou
- Cheb - sjezd kurfiřtů - neví se, jestli vůbec byl a o co šlo
- Fridrich Bavorský zemským fojtem v Horním Švábsku
- † Gui de Bolougne, kardinál, probošt svatovítské kapituly → nástupce Robert Ženevský (potomní papež Kliment VII.)
- nový hejtman Branibor Jan z Chotěbuze
- 1374 - Prenzlau - landfrýd mezi Lucemburky jako braniborskými markrabaty, meklenburskými vévody, pomořánskými vévody, pány z Werle a biskupem kaminským na 3 roky
- Petr z Opolí (biskup z Lebusu) - jmenován braniborským kancléřem
- bratřím Štěpánovi III. a Fridrichu Bavorskému zemské fojtství v Alsasku
- Mohuč - získávání hlasů pro Václavovu volbu
- trevírský - Kuno z Falkenštějna
- kolínský - Fridrich ze Saarswerdenu
- saský - Václav Saský
- bavorský - Ota Braniborský
- falcký - Ruprecht I. (pak II. a III.)
- odklad volby Václava- podle německého práva plnoletí ve 14, podle římského ve 25
- Cheb - zásnuby dcery Markéty s Janem II. Hohenzollernským
- 1375 - viniční privilegia
- mohučské arcibiskupství - Lusvík Míšeňský x Adolf Nassavský - hrozba konfliktu - těžištěm Erfurt → vyhlášen nad ním říšský acht → Adolf uznán jako faktický držitel moci
- ´Schöpfenkrieg´ - konflikt mezi arcibiskupem Fridrichem a ´jeho´městem Kolínem → arcibiskup suspendován z výkonu úřadu, nad Kolínem vyhlášen říšský acht (zbaveno 1377 - konec války)
-´Landbuch´ - braniborská zemská kniha (podrobný soupis všech měst a hradů v Braniborsku)
- † Waldemar IV.→ nástupce Olaf
- † Jan Jindřich
- † Jan z Opolí → biskupem v Lebusu Václav Lehnický
- 1376 - udělení moravského markrabství Joštovi
- Norimberk - sněm kurfiřtů - dohoda o místě volby (Frankfurt), korunovace (Cáchy), datu volby
- Frankfurt - jesnomyslná volba
- ´Zlatá bula Saska´ - potvrzení kurfiřtského hlasu Václava Saského a opatření o jeho nástupnictví, nutnost 18 let pro schopnost volit
- Cáchy - korunovace
7. Dobudování lucemburského impéria (1376-1378)
- 1376 - povelení sobotního masného trhu Starému Městu
- vydání následnického řádu (dělba vlády mezi Karlovy syny)
- 1377 - vznik nového korunního léna - vévodství zhořelecké - investitura syna Jana (10 let)
- Cheb - výsada, že může k potřebám města vybírat berni, i když je město osvobozeno
- papežův vstup do Říma
- vysvěcení kaple a založení kapituly v nové rezidenci v Tangermüde
- opětovné vydání ´Karolina de ecclesiastica libertate´ (poprvé v roce 1374)
- prodloužení landfrýdu z Prenzlau
- Karel IV. vydal listinu s žádortí o aprobaci Václava → papež vydal antedatovanou bulu k 1376, která svoluje k Václavově volbě
- Václav - slíbená přísaha papeži
- † vratislavský biskup Přeclav z Pogorzely → do Vratislavi Jan ze Středy
- Tangermüde - * syn Jindřich († 1378)
- Cambrai - privilegium pro kapitulu - Karel IV. se představil jako její nejvyšší světský pán
- 1378 - dauphin Karel prohlášen za plnoletého a jmenován říšským a generálním vikářem v Delfinátu a místodržícím v království Arelatském
8. Poslední rok císařství, poslední rokživota
- 1378 - † Řehoř XI. → nepokoje v Římě, lidé prý nepřijmou než Římana nebo Itala → Urban VI. (Bartolomeo de Prignano) → kardinálové prohlásili volbu za neplatnou, z donucení → velké západní schizma
- Ruprecht I. - obdržel fojtství ve Wetterau
- České Budějovice - hornorýnsko-alsaský landfrýd
- Zikmund se stává ze spoluvládce (1373) samostatným vládcem Branibor
- Klatovy - udělení výročního trhu
- reorganizace francko-bavorského landfrýdu uzavřeného v Rothenburgu nad Taubou- 1. státnický Václavův čin
- Ludvík Míšeňský - jmenován patriarchou jerusalémským a biskupem v Cambrai
- Urban VI. jmenoval 29 nových kardinálů - mezi nimi i ostřihomský a pražský biskup → Jan Očko první Čech, který se stal prvním pražským arcibiskupem v této hodnosti kardinála
- Jan Očko nahrazen synovcem míšeňským biskupem Janem z Jenštejna
- † Karel IV. (M. Vojtěch - doktor pařížské univerzity poprvé použil termín ´otec národa´)
- 1379 - Václav IV. převzal aprobační bulu od papežského legáta Pilea
- 1383 - † Václav Lucemburský → Václav IV. přebírá Lucembursko
- 1386 - Jan Zhořelecký ∞ Kateřina (švédská princezna, dcera Albrechta II. Meklenburského)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Dana Dana | E-mail | 4. května 2009 v 16:39 | Reagovat

velmi zajímavé! a moc děkuji za informace je to supr!!!!!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama